I.Forma juridică de constituire

Orașul Corabia este persoană juridică de drept public, având capacitate juridică deplină.
Orașul Corabia are patrimoniu propriu, constituit din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al orașului și domeniului privat al acestuia, stabilit conform legislației în vigoare. De asemenea, se includ în patrimoniu și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial. Anual se face inventarierea bunurilor aparținând domeniului public și domeniului privat al orașului. Inventarul bunurilor unităților administrativ-teritoriale se constituie într-o anexă la statut, care se actualizează anual.
Orașul Corabia poate intra în raporturi juridice cu alte autorități sau instituții publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum și cu persoane fizice, în condițiile legii.

II.Așezare geografică

Corabia este un oraș situat în partea de sud a județului Olt, pe malul stâng al Dunării, între kilometrii fluviali 628-636.
Orașul Corabia este unitate administrativ-teritorială, având în componență: localitățile componente Corabia și Tudor Vladimirescu și satul aparținător Vîrtopu. Este localitate urbană de rangul III.
Este situat la limita de sud a Câmpiei Române, în subdiviziunea Câmpia Caracalului din Câmpia Olteniei. Împreună cu terenul agricol, orașul are o suprafață de 12.684,5629ha și o populație de 18.391 de locuitori ( recensământul populației din 2011).
Prin Corabia trec drumurile naționale  DN 54(Caracal-Corabia) , DN 54A (Corabia-Turnu Măgurele) și calea ferată Corabia – Caracal – Piatra Olt – Sibiu.
O cale importantă de comunicare este fluviul Dunăre, traficul fluvial recăpătând în ultimii ani o importanță din ce în ce mai mare.
Ca mărime, orașul Corabia face parte dintre orașele mici ale țării , fiind comparabil cu Calafat, Slobozia etc.
Se învecinează la est cu comuna Gârcov, la vest cu comuna Orlea, la nord cu comuna Vișina Veche și la sud cu fluviul Dunăre. Distanța până la Slatina, municipiul reședință de județ, este de 90 km.
Suprafață totală de teren a orașului Corabia este de 12.684,5629 ha din care 1.086 ha teren intravilan și 11.598,5629 ha teren extravilan.

III.Istoric

Existența locuirii umane este documentată ca existând neîntrerupt din secolul al IV-lea î.Ch. până în zilele noastre.
Începuturile datează din epoca neolitic, vestigiile descoperite aparținând culturii Vădastra. O locuire intensă a existat la Celei și în a doua jumătate a secolului al III- lea î.Ch., în perioada de trecere către epoca bronzului (orizontul cultural Cernavodă III și grupul cultural Celei).
În a doua epocă a fierului, în sec. al IV-lea î.Ch., s-a înfiripat o amplă dezvoltare, Sucidava geto – dacă, important centru economic, politic și militar din Câmpia Română. La scurt timp după distrugerea așezării din prima fază de locuire (sec. IV – II î.Ch.), la Sucidava, pe vechea vatră, s-a instalat o nouă așezare fortificată.
În anul 101 d.Ch., odată cu izbucnirea primului război daco – roman , trupele romane au trecut Dunărea, ocupând puncte strategice pe malul de nord al fluviului. În perioada cuprinsă între anii 103 – 105 d. Ch., romanii au construit fortificații, printre acestea numărându-se și castrul de la Sucidava, pentru controlul vadului de la Dunăre și a drumului spre Valea Oltului.
În perioada războaielor de cucerire ale Daciei, este documentată, în mod cert, prezența cohortei I Lingonum și a unor militari din legiunea I Italica.
Așezarea civilă romană s-a dezvoltat după anul 106 d.Ch.
În a doua jumătate a sec.al III-lea d.Ch., pe platoul din sud estul așezării civile, începe construcția cetății romano-bizantine. Complexe arheologice importante: clădirea cu hypocaust, fântâna secretă, bazilica paleobizntină, din sec. al VI-lea d.Ch.
Lucrările la cetate au început în timpul împăratului Gallienus (253-268)și s-au încheiat în timpul împăratului Aurelian (270-275).
În timpul împăratului Constantin cel Mare (306 – 337) se construiește în zonă un pod din piatră și lemn, inaugurat în anul 328.
După distrugerea cetății de pe la anul 600, Sucidava nu va mai fi refăcută și stăpânirea Imperiului Roman în nordul Dunării încetează definitiv nu însă și locuirea zonei.
După marea invazie tătară din anul 1241, locuirea feudală de la Sucidava – Celei a cunoscut o nouă și importantă perioadă de dezvoltare. Celeiul apare în cunoscuta Diplomă a Ioaniților, acordată de regele maghiar Bela al IV-lea cavalerilor călugări ospitalieri, în anul 1247.
Fortificațiile de la Celei sunt subliniate în harta anexată la Codex Latinus Parisinus, document întocmit, cel mai probabil, în prima bătălie de la Nicopole, din anul 1396, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Fortificațiile de la Celei au fost folosite până în timpul domniei lui Mihai Viteazul.
În veacurile ce au urmat, așezarea de la Celei s-a dezvoltat, ajungând să fie adesea menționată în documentele de la sfârșitul sec. al XVIII-lea. Reformele din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza s-au repercutat direct asupra locuitorilor zonei.
Cătunul Corabia, (care după constituirea orașului va fi cunoscut sub denumirea Corabia Veche), apare într-un document din 6 septembrie 1598 prin care Mihai Viteazul își întărea proprietatea asupra a 23 de sate cumpărate în perioada când era ban al Craiovei.
Siliștoara apare prima dată într-un document din 27 mai 1545, prin care voievodul Mircea Ciobanul, fiul lui Radu cel Mare, întărește stăpânirea mănăstirii Bistrița asupra Celeiului și Siliștoarei.
Vârtop- Moșia Vârtopului, proprietate a mănăstirii Bistrița, este atestată în hrisovul voievodului Petru cel Tânăr, emis la 4 aprilie 1565.
Dașova apare în documentul lui Mihai Viteazu din 5 septembrie 1598. Vechea vatră a așezării se afla mai la nord de actualul amplasament, pe suprafața actualului cimitir al orașului, din cartierul Valea Seacă.
Înființarea orașului Corabia s-a datorat unor necesitați economice. Primul demers oficial este reprezentat de petiția a 37 de comercianți din Caracal, din 24 iunie/6 iulie 1859, adresată domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Aceștia propuneau a se forma un oraș liber, cu port, unde să se răscumpere 1000 de pogoane pe care se vor construi viitoarele case. Interesul acestora era acela că poziția viitorului oraș era mai avantajoasă pentru construirea unei schele de încărcare a cerealelor decât folosirea celei deja existente la Islaz.
Considerând întemeiate argumentele mai sus menționate, domnitorul aprobă cererea, refuză denumirea propusă, Alexandru Ioan Cuza, răspunzând cu o contra propunere: Se aprobă, cu denumirea însă de Mircea, un domnitor de a cărui faptă istoria română este plină. Iar numele nostru îl vom da cu plăcere când evenimentele ne va da prilejul de a dovedi simțul nostru de român și de conștiința virtuților românești.
În cinstea domnitorului A.I. Cuza a fost ridicat un bust în apropierea sediului Orașului Corabia și a Casei de Cultură Corabia pe strada ce-i poartă numele strada Cuza Vodă.
De asemenea, în semn de cinstire, liceul teoretic din oraș poartă numele de Alexandru Ioan Cuza.
Demersurile au continuat până în anul 1871, când Principele Carol promulgă Legea fondării orașului Corabia în 30 noiembrie/11 decembrie .
În semn de omagiu pentru Regele Carol I, al cărui nume este legat de înființarea orașului Corabia și a evenimentelor din Corabia din timpul Războiului de Independență din 1877, Consiliul Local Corabia a adoptat în anul 2020 o hotărâre de consiliu prin care parcul central al orașului poartă denumirea Parcul Carol I. De asemenea, a fost realizat un bust al Regelui Carol I, de către sculptorul Emilian NUȚU, artist corăbian, ce va fi amplasat pe aleea centrală a Parcului Carol I.
La noul oraș se va alipi și comuna Dașova. Ulterior, în 1880, după ce cătunul Corabia Veche, care până atunci aparținuse comunei Celei, va intra în cadrul noii localități, prin Decretul regal din 6 aprilie 1881, Corabia va fi declarată comună urbană. În secolul XX, la oraș vor mai fi alipite satele : Vârtop (care ținuse de comuna Celei), Siliștoara (comuna Gârcov) și Tudor VLADIMIRESCU, care luase ființă în anul 1896, pe moșia comunei Vișina Veche.
În timpul Revoluției de la 1848, locuitori din Celei și comunele învecinate, sub conducerea preotului Radu ȘAPCĂ din Celei, vor participa la adunarea de pe câmpia de lângă comuna Islaz, numită Tabăra Regenerațiunii. În ziua de 8 iunie 1848, slujba de sfințire a steagurilor revoluției, este condusă de preotul Radu ȘAPCĂ care, mai târziu va rosti Ruga în fața mulțimii.
Planul pentru începerea și desfășurarea Revoluției, a fost desăvârșit în târla de oi a preotului Radu Șapcă, adăpostită în ostrovul dosnic din fața satului Celei. Aici, s-au întâlnit membrii ai Comitetului Revoluționar din București : I.H. RĂDULESCU, Șt. GOLESCU, Cristian TELL.
În Războiul de Independență din 1877, Corabia, prin așezarea ei limitrofă liniei frontului, și-a adus o contribuție substanțială în plasarea județului Romanați pe locul doi pe țară, după județul Dolj, în privința rechiziționării de mijloace de transport și alte produse pentru nevoile armatei. Corabia a asigurat cartiruirea trupelor staționate, au fost luate masuri pentru îngrijirea convalescenților, locuitorii răspunzând prompt solicitărilor șefului Statului Major al Marelui Cartier General aflat în localitate.
Corabia a fost bombardată în mai multe rânduri, de vase turcești sosite pe Dunăre în fața orașului, artileria românească răspunzând agresiunii.
În ansamblul acțiunilor de trecere a Dunării și de susținere a Războiului din 1877-1878, un moment important l-a marcat construirea peste fluviu a unui pod, care va intra in istorie sub numele de Podul Independenței Neamului Românesc. Așezarea podului s-a executat între 14 și noaptea de 19-20 august ora 22. După trecerea armatei române în data de 20 august 1877, podul a fost mutat în numai șapte zile, și refăcut la Turnu Măgurele-Nicopole.
Cucerirea Independenței de stat a constituit un pas decisiv spre marele act de la 1 decembrie 1918: făurirea statului unitar și independent român, deziderat la care locuitorii orașului Corabia și-au adus contribuția.
În timpul celui de Al doilea război balcanic, în 1913, majoritatea unităților românești au traversat Dunărea pe un pod construit din pontoane la Siliștoara, aproape de locul unde fusese construit podul în 1877.
Datorită poziției sale și a existenței portului la Dunăre, orașul Corabia și locuitorii acestuia au participat din plin la evenimentele prilejuite de cele două războaie mondiale. Orașul a suferit distrugeri, a adus jertfe umane, a participat cu bunuri rechiziționate la efortul de război dar a primit și refugiați din alte țări.

IV.Evoluția economică

În cadrul acestei evoluții se pot distinge cinci etape:

 • Perioada 1881-1916, când după amenajarea portului, localitatea atrage un număr mare de oameni implicați în comerțul cu cereale și alte produse, români dar mai ales străini (grecii dețineau monopolul comerțului cu cereale), iar marile firme de export își instalează aici sucursale și agenții foarte active.
 • Perioada 1918-1939. Progresul din perioada precedentă este stopat de izbucnirea primului război mondial. Perioada este caracterizată de criză economică, producții agricole în scădere, scăderea importanței strategice a orașului prin puternica concurență a transportului feroviar în detrimentul celui fluvial. Abia spre sfârșitul perioadei se relansează exportul de cereale, orașul are un scurt reviriment economic stopat însă brusc de începere celui de al doilea război mondial.
 • Perioada 1948-1965. Sunt suprimate activitățile comerciale și industriale particulare ale corăbienilor și se preia modelul sovietic de economie centralizată. În această perioadă apar primele nuclee industriale cu un caracter de mică industrie locală, asociații cooperatiste, uniuni etc. Economia orașului se va menține în acest stadiu până la începutul deceniului 7.
 • Perioada 1965-1989. Este una dintre cele mai bune perioade prin deschiderea mai multor unități economice cu preponderență în industrie, ducând la atragerea unei impresionante forțe de muncă provenită din mediul rural, ceea ce va impulsiona și celelalte activități din oraș.
 • Perioada 1990- 2020. Apariția economiei de piață a dus într-o primă etapă la dificultăți în funcționarea unităților economice dezvoltate în perioada precedentă, apoi la decăderea activității ducând până la urmă la încetarea existenței acestora. Apar și se dezvoltă noi societăți comerciale cu capital privat român și străin, cu activități în domenii diverse. Se revigorează comerțul cu cereale prin construirea mai multor silozuri pentru depozitare și reluarea transportului de cereale pe Dunăre.

Exemple de agenți economici în funcție de domeniul de activitate:
Agricol- S.C.Zahăr S.A., S.C.DanroprodCom S.R.L., S.C.Agronova S.A.
Confecții – S.C. Vronica Fashion S.R.L., S.C.Uniconfex .S.R.L.
Construcții – S.C.Cora Construct S.R.L.,S.C. Plus S.R.L
Comerț- S.C.Rewe Projektentwicklung Romania S.R.L., Profi Romania.
Industrie – S.C. Fereastra Cora S.R.L., S.C. Greenfiber Internațional S.A.
Transport – S.C. Sucidava S.R.L., S.C. Marcel&Marian S.R.L,
Materiale de construcții – S.C. Conan Strong S.R.L.
Silozuri- S.C. Uniconfex S.R.L., S.C.Cargill Agricultura S.R.L., S.C. Nidera S.R.L.
Zootehnie – S.C.To-Mak S.R.L.

Din datele statistice publicate la nivelul anului 2020 exista următoarea situație pentru Orașul Corabia:
Număr agenți economici
1.096 agenți economici
4,26% din totalul agenților economici din Județul Olt
Cifra de afaceri
225,5 milioane lei (51,2 milioane euro)
1,35% din cifra de afaceri din Județul Olt
Număr angajați
1.077 angajați
2,53% din totalul de angajați din Județul Olt
Profit
25,5 milioane lei (5,8 milioane euro)
2,40% din profitul net realizat în Județul Olt

V.Hidrografia, flora și fauna, tipuri de sol

I. Hidrografia orașului Corabia județul Olt, este reprezentată de:

 • Fluviul Dunărea ce delimitează la sud orașul Corabia.

II. Flora orașului Corabia, județul Olt, este reprezentată, în principal, de următoarele specii de plante:
Predomină vegetația de stepă, urmată de cea de luncă. Dintre culturile importante în zonă, amintim: grâul, porumbul și unele plante industriale, precum sfecla de zahăr și floarea soarelui. Ca plante de nutreț întâlnim: lucerna, iarbă de sudan și borceagul. Pomii fructiferi cel mai des întâlniți sunt: mărul, părul, corcodușul și prunul. Odată cu îndiguirea Dunării, redarea terenului din luncă pentru agricultură a dat posibilitatea cultivării pe suprafețe mari de: cais, piersic, măr si prun. Răzleț se cultivă și cireșul.
În lunca Dunării se găsește papura, rogoz, trestie, iar dintre copaci, salcia, plopul canadian și plopul piramidal.
Din vegetația spontană întâlnim: pir, troscot, volbură, știr, etc. În păduri și pe marginea acestora găsim toporași și viorele.
În parcul orașului, cât și în spațiile verzi amenajate, se pot admira trandafiri, salvie, lalele, viorele, toporași, stânjenei de pădure, garofițe și albăstrele. Dintre cele cultivate în grădini amintim lalele, crini, bujori, trandafiri și zambile. Ca flori de apartament mușcate, salvie, begonie și plante exotice, tot mai frecvente în locuințe datorită unui import dezvoltat în acest sens. În zonele din Lunca Dunării, unde băltește apa, crește stuful, papura, crini de baltă și nuferi.
Un rol important în această zonă îl ocupă plantele medicinale. Dintre acestea pe primul loc se situează teiul, orașul Corabia este considerat, pe buna dreptate, orașul teilor.
O importantă resursă o constituie și terenurile agricole valorificate prin culturi de cereale, plante tehnice, vița de vie și pomi fructiferi.

III. Fauna care trăiește pe teritoriul orașului Corabia este reprezentată, în principal, de următoarele specii:
Popândăul, hârciogul și șoarecele de câmp. Un animal obișnuit al faunei este iepurele.
Păsările specifice zonei sunt: prigoriile, ciocârlia, graurul și privighetoarea. Se mai întâlnesc stârci, sitari, rațe, gâște sălbatice.
În apele Dunării predomină următoarele specii de pești: crapul, șalăul, somnul.

IV. Solul predominant este cernoziomul în următoarele varietăți:

 • 87% cernoziom levigat de silvostepă, cu textură mijlocie în toată partea de nord a orașului;
 • 5% cernoziom ciocolatiu ce se întinde ca o fâșie îngustă ce însoțește șoseaua spre est;
 • 5% cernoziom ciocolatiu de pantă, ce formează o fâșie îngustă spre vest, către Celei;
 • 2% sol aluvional în zona de luncă, de-a lungul văii Dunării.

VI.Turism

Orașul Corabia se bucură de amplasarea pe malul fluviului Dunăre, datorită priveliștii oferite de cadrul natural deosebit, de existența complexului arheologic Sucidava și a monumentelor istorice.
Printr-un program cu finanțare europeană, în complexul de la Sucidava au fost realizate ample lucrări pentru punerea în valoare a descoperirilor arheologice și facilitarea accesului turiștilor, inclusiv construirea unui spațiu muzeistic.
Muzeul, instalat în cea mai reprezentativă clădire din oraș, cea a Casei de Cultură, prin exponatele sale de mare valoare, atrage mulți vizitatori. Clădirea, obiectiv de patrimoniu, în sine, reprezintă un monument de arhitectură. În anul 2020 a fost încheiat un amplu proces de reabilitare ce i-a  readus frumusețea și eleganța epocii în care a fost construită.
Pe malul Dunării, într-un cadru natural deosebit, este un restaurant, sugestiv numit Faleza Dunării, unde se servesc produse ale bucătăriei tradiționale românești.
Amenajarea plajei și deschiderea pe aceasta a unui Club,face din această zonă un loc căutat de turiști.
În anul 2020 a fost reamenajat Parcul Faleza Dunării, autoritățile locale dorind o integrare a întregii zone într-un proiect complex pentru facilitarea turismului, incluzând o pădure parc, zonă de picnic și o zonă de agrement pe pârâul nepermanent Coșcan.
În imediata vecinătate a fost construit, cu finanțare europeană, un port turistic care a fost populat, de către corăbieni, cu ambarcațiuni ce efectuează plimbări pe Dunăre, putând fi astfel vizitat și Ostrovul Băloiu, ce aparține statului român, amplasat în mijlocul Dunării, în fața portului comercial al orașului Corabia. Turiștii ce  navighează pe Dunăre, aflați în tranzit, pot folosi facilitățile Portului Turistic.
În această zonă există și hotelul Sucidava unde turiștii, ce se cazează aici, beneficiază de peisajul deosebit datorat Dunării.
În ultimii ani au fost construite în oraș, și puse la dispoziția turiștilor, mai multe facilități de cazare.
Ținând cont și de faptul că orașul nu este poluat de agenți industriali, parcul central, recent reamenajat printr-un proiect cu fonduri europene sub tema Grădina Publică a Pescarilor din Corabia,  oferă clipe de liniște și relaxare.

VII.Căi de comunicații

Raza teritorială a orașului Corabia, județul Olt, este tranzitată de mai multe dintre următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare:
a) rețeaua rutieră;
b) rețeaua de căi ferate;
c) rețeaua de căi navigabile interioare și porturi;

Rețeaua rutieră
A) Drumuri de interes național
1. Drumuri naționale principale
Drumul național 54 (DN 54), cu o lungime de 15,31 km pe teritoriul orașului Corabia, județul Olt.
2. Drumuri naționale secundare
Drumul național 54 A (DN 54A), cu o lungime de 6,46 km pe teritoriul orașului Corabia, județul Olt.
B) Drumuri de interes județean

 • Drumul județean 543 (DJ 543), cu o lungime de 5,9 km pe teritoriul orașului Corabi, județul Olt .
 • Drumul județean 544A (DJ 544A), cu o lungime de de km pe teritoriul orașului Corabia .

C) Drumuri de interes local
1. Drumuri comunale

 • Drumul comunal 124 (DC 124), cu o lungime de 7 km pe teritoriul orașului Corabia, județul Olt .
 • Drumul comunal 126 (DC 126), cu o lungime de 3800 m pe teritoriul orașului Corabia, județul Olt .

2. Străzi
Numărul total al străzilor este de 94 în lungimea totală de 110 km.

Rețeaua de căi ferate
Din Corabia începe calea ferată Corabia-Caracal-Piatra Olt-Sibiu, care aste intersectată de magistrala feroviară București-Caracal-Craiova-Timișoara și București-Piatra Olt-Craiova-Simeria-Arad.

Rețeaua de căi navigabile interioare și porturi
Transportul fluvial este asigurat cu ajutorul portului din Corabia, singurul port din județul Olt, fiind poziționat între kilometrii 628 + 500 -630. Acesta se întinde pe o suprafață de 227.763 m², care se află în administrarea A.P.D.F. – S.A. Giurgiu.
Raza de jurisdicție a portului se întinde de la km 655 la km 617.

VIII.Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale

Patrimoniul orașului Corabia, județul Olt, este compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al orașului Corabia, județul Olt, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.
Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul orașului Corabia, județul Olt, se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a orașului Corabia, în secțiunea dedicată acestui statut.

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul orașului Corabia, județul Olt

Unitatea: Orașul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

1

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantități

 

 

Preț unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferențe

 

Valoarea

Diferențe

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

0,00

 

1

ALEI DE BETON SPITAL

1372027

-

 

1,00

 

 

181.742,00

181.742,00

 

 

 

 

 

2

ALIMENTARE CU APA STR.

BUCURESTI

186014

-

 

1,00

 

 

12.476,00

12.476,00

 

 

 

 

 

3

ALIMENTARE CU APA ORAS

CORABIA

186001

-

 

1,00

 

 

20.759,00

20.759,00

 

 

 

 

 

 

4

ALIMENTARE CU APA SI

RETEA DE CANALIZARE SALA DE SPORT-COLEGIUL

NAT.A.I.CUZA

 

186017

 

-

 

 

1,00

 

 

 

43.868,00

 

43.868,00

 

 

 

 

 

5

ALIMENTARE CU APA STAZI

DIN CARTIERELE DASOVA SI

MAHALA

186022

-

 

1,00

 

 

 

1.627.987,00

 

1.627.987,00

 

 

 

 

 

6

ALIMENTARE CU APA STR.

TIMIS

186013

-

 

1,00

 

 

32.006,00

32.006,00

 

 

 

 

 

7

ALIMENTARE CU APA

STR.C.BOLLIAC -300m

186015

-

 

1,00

 

 

13.199,00

13.199,00

 

 

 

 

 

8

ALIMENTARE CU APA

Str.CEREALELOR -350m

186021

-

 

1,00

 

 

23.872,00

23.872,00

 

 

 

 

 

9

ALIMENTARE CU APA

STR.M.KOGALNICEANU-650m

186016

-

 

1,00

 

 

46.870,00

46.870,00

 

 

 

 

 

10

ALIMENTARE CU APA

-Str.M.KOGALNICEANU-75m

186019

-

 

1,00

 

 

5.284,00

5.284,00

 

 

 

 

 

11

ALIMENTARE CU APA

Str.OLTULUI -150m

186020

-

 

1,00

 

 

9.642,00

9.642,00

 

 

 

 

 

12

ALIMENTARE CU APA

STR.TIMIS - 600m

186018

-

 

1,00

 

 

35.735,00

35.735,00

 

 

 

 

 

 

 

13

AMENAJARI EXTERIOARE SI

UTILITATI LOCUINTE SOCIALE PENTRU COMUNITATILE DE ROMI.STR.GENERAL PRAPORGESCU,ORAS

CORABIA,JUD.OLT

 

 

1611010

 

 

-

 

 

 

1,00

 

 

 

 

431.352,52

 

 

431.352,52

 

 

 

 

 

De reportat

2.484.792,52

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

2

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

2.484.792,52

 

14

ANEXA MAGAZIE + TEREN,

STR. CARPATI, NR. 103

164005

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

15

ATELIER MECANIC - HALA -

Liceul Tehnologic Danubius

162020

-

 

1,00

 

 

485.639,00

485.639,00

 

 

 

 

 

16

ATELIER TAMPLARIE - Liceul

Tehnologic Danubius

162127

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

17

BANCA AGRICOLA

162057

-

 

1,00

 

 

9.523.256,00

9.523.256,00

 

 

 

 

 

18

BAZA SPORTIVA CLUB

SPORTIV SCOLAR CORABIA

TEREN HANDBAL

162110

-

 

1,00

 

 

 

13.600,00

 

13.600,00

 

 

 

 

 

19

BAZA SPORTIVA PROGRESUL

162109

-

 

1,00

 

 

540.960,00

540.960,00

 

 

 

 

 

20

BAZA SPORTIVA SAN SIRO

162007

-

 

1,00

 

 

1.734.425,00

1.734.425,00

 

 

 

 

 

21

BAZIN DE EPURARE

MECANICA

1811003

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

22

BAZIN DE EPURARE

MECANICA

1811004

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

23

BAZIN POMPARE

1811002

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

24

BLOC P11- LOCUINTE

SOCIALE

1611008

-

 

1,00

 

 

10.480.023,81

10.480.023,81

 

 

 

 

 

25

BLOC ANL.

161005

-

 

1,00

 

 

2.845.529,82

2.845.529,82

 

 

 

 

 

26

BLOC LOCUINTE SOCIALE P

10, SC.A

1611007

-

 

1,00

 

 

4.297.926,29

4.297.926,29

 

 

 

 

 

27

BLOC LOCUINTE SOCIALE P10,

SC.B - STR.ALEEA

TINERETULUI ,NR.2-4

161006

-

 

1,00

 

 

 

2.828.335,21

 

2.828.335,21

 

 

 

 

 

28

BLOC LOCUINTE SOCIALE P6

1611011

-

 

1,00

 

 

7.634.672,03

7.634.672,03

 

 

 

 

 

29

BORDEI + MAGAZIE ALIMENTE

162073

-

 

1,00

 

 

14.416,00

14.416,00

 

 

 

 

 

30

BORDEI CARBURANTI

162074

-

 

1,00

 

 

6.757,00

6.757,00

 

 

 

 

 

31

BULDOEXCAVATOR

CUKUROVA 880",seria:

CMI880AKCHGD00091

2120106

-

 

1,00

 

 

 

287.230,30

 

287.230,30

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            43.177.563,03

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

3

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

43.177.563,03

 

32

BUST " POPA

SAPCA",SD=16mp,in Str

Sucidava

162108

-

 

1,00

 

 

 

1.675,00

 

1.675,00

 

 

 

 

 

33

BUST "AL. IOAN CUZA",

SD=4mp

162106

-

 

1,00

 

 

140,00

140,00

 

 

 

 

 

34

BUST "DUMITRU BUZDUN",

SD=30mp,

162105

-

 

1,00

 

 

3.138,00

3.138,00

 

 

 

 

 

35

BUST CAROL I

162132

-

 

1,00

 

 

15.000,00

15.000,00

 

 

 

 

 

36

BUST MIHAI VITEAZUL

162122

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

37

BUST POPA SAPCA

162121

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

38

CABINA PORTAR 1, Liceul

Tehnologic Danubius

162016

-

 

1,00

 

 

5.920,00

5.920,00

 

 

 

 

 

39

CABINA PORTAR 2 - Liceul

Tehnologic Danubius

162017

-

 

1,00

 

 

8.285,00

8.285,00

 

 

 

 

 

40

CAMIN CULTURAL CARTIER

VIRTOP

162093

-

 

1,00

 

 

178.477,00

178.477,00

 

 

 

 

 

41

CAMIN CULTURAL SILISTOARA

162006

-

 

1,00

 

 

40.696,00

40.696,00

 

 

 

 

 

42

CANAL MENAJER

184003

-

 

1,00

 

 

294,00

294,00

 

 

 

 

 

43

CANAL MENAJER-STR.

CARAIMAN

184001

-

 

1,00

 

 

3.684,00

3.684,00

 

 

 

 

 

44

CANAL MENAJER CORABIA

184006

-

 

1,00

 

 

8.662,00

8.662,00

 

 

 

 

 

45

CANAL MENAJER PLUVIAL

184007

-

 

1,00

 

 

46.285,00

46.285,00

 

 

 

 

 

46

CANAL PLUVIAL- STR.

C.A.ROSETTI

184004

-

 

1,00

 

 

1.409,00

1.409,00

 

 

 

 

 

47

CANALIZARE ORAS

184002

-

 

1,00

 

 

1.681,00

1.681,00

 

 

 

 

 

48

CAPELA CIMITIR CORABIA

VALEA SEACA

166006

-

 

1,00

 

 

32.598,00

32.598,00

 

 

 

 

 

49

CARTIER T.VLADIMIRESCU

-DRUMURI

1371044

-

 

1,00

 

 

680.400,00

680.400,00

 

 

 

 

 

50

CARTIER VARTOPU- DRUMURI

1371043

-

 

1,00

 

 

837.000,00

837.000,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            45.042.907,05

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

4

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

45.042.907,05

 

51

CASA DE CULTURA + CURTEA

AFERENTA

162124

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

52

CASA PUT - BAZIN - Liceul

Tehnologic Danubius

162028

-

 

1,00

 

 

26.926,00

26.926,00

 

 

 

 

 

53

CASTEL DE APA AL

ORASULUI CORABIA

189002

-

 

1,00

 

 

36.300,00

36.300,00

 

 

 

 

 

54

CAVALET METALIC

141001

-

 

1,00

 

 

1.000,00

1.000,00

 

 

 

 

 

55

CAZAN SC.GEN.NR.3

2117001

-

 

1,00

 

 

35.731,11

35.731,11

 

 

 

 

 

56

CIMITIR CORABIA -VALEA

SEACA

166005

-

 

1,00

 

 

776.020,00

776.020,00

 

 

 

 

 

57

CIMITIR CORABIA VECHE

166003

-

 

1,00

 

 

430.675,00

430.675,00

 

 

 

 

 

58

CLADIRE IMOBIL - POLITIE

164002

-

 

1,00

 

 

18.066,00

18.066,00

 

 

 

 

 

59

CLADIRE MAGAZIE APA

1813002

-

 

1,00

 

 

43,00

43,00

 

 

 

 

 

60

CLADIRE STATIE APA

1813001

-

 

1,00

 

 

3.350,00

3.350,00

 

 

 

 

 

61

CLADIRE CANTINA + ATELIERE

PRACTICA - Liceul Tehnologic

Danubius

162015

-

 

1,00

 

 

 

632.142,00

 

632.142,00

 

 

 

 

 

62

CLADIRE CAZAN ABURI SPITAL

162071

-

 

1,00

 

 

27.000,00

27.000,00

 

 

 

 

 

63

CLADIRE CENTRALA TERMICA

- VECHE - Liceul Tehnologic

Danubius

162033

-

 

1,00

 

 

 

250.551,00

 

250.551,00

 

 

 

 

 

64

CLADIRE CENTRALA TERMICA,

Liceul Tehnologic Danubius

162030

-

 

1,00

 

 

39.908,00

39.908,00

 

 

 

 

 

65

CLADIRE CENTRALA TERMICA,

Sc = 38mp,Sd= 76mp,

Str.Bibescu Voda nr.5

165006

-

 

1,00

 

 

 

54.780,00

 

54.780,00

 

 

 

 

 

 

66

CLADIRE CENTRU DE

PLASAMENT<<Sfanta Elena

>>,Sc=298.00mp,Sd=

1490.00mp,Str.Bibescu Voda

nr.5.

 

162115

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

957.471,12

 

 

957.471,12

 

 

 

 

 

67

CLADIRE GRADINITA NR.3

162034

-

 

1,00

 

 

197.220,00

197.220,00

 

 

 

 

 

De reportat

48.530.090,29

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

5

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

48.530.090,29

 

68

CLADIRE INDEPENDENTA -

Liceul Tehnologic Danubius

162029

-

 

1,00

 

 

13.207,00

13.207,00

 

 

 

 

 

69

CLADIRE INTERNAT - Liceul

Tehnologic Danubius

162023

-

 

1,00

 

 

1.337.444,00

1.337.444,00

 

 

 

 

 

70

CLADIRE INTERNAT+CANTINA

LIC. A.I.CUZA

162052

-

 

1,00

 

 

1.855.699,00

1.855.699,00

 

 

 

 

 

71

CLADIRE LICEU

162051

-

 

1,00

 

 

1.528.186,00

1.528.186,00

 

 

 

 

 

72

CLADIRE SALI DE CURSURI -

ARIPA NOUA - Liceul Tehnologic

Danubius

162019

-

 

1,00

 

 

 

1.362.553,00

 

1.362.553,00

 

 

 

 

 

 

73

CLADIRE SALI DE CURSURI +

BIBLIOTECA + SALA DE FESTIVITATI - ARIPA VECHE -

Liceul Tehnologic Danubius

 

162013

 

-

 

 

1,00

 

 

 

979.838,00

 

979.838,00

 

 

 

 

 

74

CLADIRE SCOALA GEN.

CELEIU

162053

-

 

1,00

 

 

449.013,00

449.013,00

 

 

 

 

 

75

CLADIRE SCOALA GEN.

T.VLADIMIRESCU

162054

-

 

1,00

 

 

504.920,00

504.920,00

 

 

 

 

 

76

CLADIRE SCOALA NR.1

162047

-

 

1,00

 

 

638.268,00

638.268,00

 

 

 

 

 

77

CLADIRE SCOALA NR.4

162048

-

 

1,00

 

 

713.646,00

713.646,00

 

 

 

 

 

78

CLADIRE SI TEREN, STR.

MERCUR, NR.1

162059

-

 

1,00

 

 

52.399,00

52.399,00

 

 

 

 

 

79

CLADIRE SPALATORIE - Liceul

Tehnologic Danubius

162027

-

 

1,00

 

 

144.288,00

144.288,00

 

 

 

 

 

80

COLECTOR ORAS CORABIA

184005

-

 

1,00

 

 

3.304,00

3.304,00

 

 

 

 

 

 

81

COMPLEX ARHEOLOGIC

SUCIDAVA,CETATE ROMANO-BIZANTINA cu urme

de locuire de peste 5000 de ani

 

162116

 

-

 

 

1,00

 

 

 

9.378.256,91

 

9.378.256,91

 

 

 

 

 

82

CONDUCTA PT.CANAL

186009

-

 

1,00

 

 

102,00

102,00

 

 

 

 

 

83

CONDUCTA PT.CANAL - BL. 16

186011

-

 

1,00

 

 

87,00

87,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            67.491.301,20

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

6

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

67.491.301,20

 

84

CONDUCTA PT.CANAL - STR.

C.A.ROSETTI

186010

-

 

1,00

 

 

72,00

72,00

 

 

 

 

 

85

CONDUCTA REFULARE APA

186003

-

 

1,00

 

 

5.035,00

5.035,00

 

 

 

 

 

86

CONDUCTA REFULARE

CAPTARE

186002

-

 

1,00

 

 

1.419,00

1.419,00

 

 

 

 

 

87

CONDUCTE EXTERIOARE DE

LEGATURA PT. CANAL

186004

-

 

1,00

 

 

510,00

510,00

 

 

 

 

 

88

CONSOLIDARE MAL STING

13102001

-

 

1,00

 

 

5.094.301,00

5.094.301,00

 

 

 

 

 

89

CONSTRUCTII SPECIALE PT.

CANAL

1813005

-

 

1,00

 

 

55,00

55,00

 

 

 

 

 

90

COS FUM METAL SPITAL

165001

-

 

1,00

 

 

5.201,00

5.201,00

 

 

 

 

 

91

CURTE INTERIOARA BL. 22-27

166028

-

 

1,00

 

 

12.558,00

12.558,00

 

 

 

 

 

92

CURTE INTERIOARA BL. 38; 39;

1

166026

-

 

1,00

 

 

19.320,00

19.320,00

 

 

 

 

 

93

Curte interioara bl. 9-11, B4; Str.

Carpati

166157

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

94

CURTE INTERIOARA BL. A1-A2

166029

-

 

1,00

 

 

24.150,00

24.150,00

 

 

 

 

 

95

Curte interioara bl. B1, B2, F2,

F6; S=5260mp, din Str. Carpati in

Str. CA Rosetti

166156

-

 

1,00

 

 

 

26.300,00

 

26.300,00

 

 

 

 

 

96

CURTE INTERIOARA BL. P9;

D2; E9; D9

166040

-

 

1,00

 

 

51.520,00

51.520,00

 

 

 

 

 

97

CURTE INTERIOARA BL.A2-A3

166030

-

 

1,00

 

 

21.735,00

21.735,00

 

 

 

 

 

98

CURTE INTERIOARA BL.A4

166034

-

 

1,00

 

 

9.660,00

9.660,00

 

 

 

 

 

99

CURTE INTERIOARA BL.A4-P8

166035

-

 

1,00

 

 

8.855,00

8.855,00

 

 

 

 

 

 

100

CURTE INTERIOARA

BL.B10;12AB;13AB; 15AB; 17AB

Teren=2200mp, Spatiu verde=1100mp, Parcare =500mp,

Spatiu joaca=200mp, Alee acc

 

166042

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

32.420,00

 

 

32.420,00

 

 

 

 

 

101

CURTE INTERIOARA BL.B5;B6;B7;B8;B9;B11;F8;F9

166033

-

 

1,00

 

 

128.784,00

128.784,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            72.933.196,21

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

7

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

72.933.196,21

 

102

CURTE INTERIOARA BL.C1

166037

-

 

1,00

 

 

88.550,00

88.550,00

 

 

 

 

 

103

CURTE INTERIOARA BL.D2; D10; D1; E11; E1

166041

-

 

1,00

 

 

99.820,00

99.820,00

 

 

 

 

 

104

CURTE INTERIOARA BL.D6; D5; D7

166038

-

 

1,00

 

 

24.552,50

24.552,50

 

 

 

 

 

105

CURTE INTERIOARA BL.P11

166036

-

 

1,00

 

 

7.423,00

7.423,00

 

 

 

 

 

106

CURTE INTERIOARA BL.P8;D4;D5;D7

166039

-

 

1,00

 

 

35.420,00

35.420,00

 

 

 

 

 

 

 

107

CURTE INTERIOARA

BL29,BL30,BL36.

Teren=3000mp,Parcare=1000mp,

Spatiu verde=1100mp,Loc

joaca=500mp,Drum

acces=400mp

 

 

166025

 

 

-

 

 

 

1,00

 

 

 

 

58.720,00

 

 

58.720,00

 

 

 

 

 

108

CURTEA INTERIOARA A

BLOCURILOR A3, F5, B2, B4, 9,

11, 13

166175

-

 

1,00

 

 

 

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

109

DEPOZIT SEMIINGROPAT -

Liceul Tehnologic Danubius

162130

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

110

DISPECERAT CAPTARE APA

1811005

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

111

DRUM ACCES LA VECHEA

STATIE DE DEFERIZARE, IN PREZENT ADAPOST DE ANIMALE, TARLA = 135/2,

S=1767MP,

 

166165

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

2.700,00

 

 

2.700,00

 

 

 

 

 

112

DRUM COMUNAL DC 124 Km

1+200-1+927, Km1+927-3+724,

km 3+99-8+300

1372044

-

 

1,00

 

 

 

6.406.911,99

 

6.406.911,99

 

 

 

 

 

113

DRUM COMUNAL DC126 KM 0+000 -3+000(VIRTOP)

1371045

-

 

1,00

 

 

2.476.767,16

2.476.767,16

 

 

 

 

 

114

DRUM DE ACCES IN SOLA

166(zona societatii agricole

,,DUNAREA"

166137

-

 

1,00

 

 

 

56.430,00

 

56.430,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            82.190.490,89

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

8

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

82.190.490,89

 

115

DRUM DE ACCES IN SOLA

166(zona societatii agricole

,,DUNAREA"

166136

-

 

1,00

 

 

 

75.981,00

 

75.981,00

 

 

 

 

 

116

FINTANA SC. GEN. NR.2

162012

-

 

1,00

 

 

841,00

841,00

 

 

 

 

 

117

FINTINA PUBLICA CART. VIRTOP

183001

-

 

1,00

 

 

7.200,00

7.200,00

 

 

 

 

 

118

FIRIDA E4+2

21165024

-

 

1,00

 

 

1.935,00

1.935,00

 

 

 

 

 

119

FOSTUL SEDIU AL SECTIEI DE

SALUBRITATE +CENTRUL DE

REPRODUCERE ANIMALA

1210012

-

 

1,00

 

 

 

641.659,00

 

641.659,00

 

 

 

 

 

120

GARAJ - Liceul Tehnologic Danubius

162022

-

 

1,00

 

 

14.800,00

14.800,00

 

 

 

 

 

121

GARAJE AUTO S= 200mp,STR.CARPATI Nr.105

131008

-

 

1,00

 

 

72.080,00

72.080,00

 

 

 

 

 

122

GRADINA DE VARA

SPECTACOLE CU VESTIARE,

SCENA

162111

-

 

1,00

 

 

 

44.100,00

 

44.100,00

 

 

 

 

 

123

GRADINITA CART. T.VLADIMIRESCU +ANEXE

162098

-

 

1,00

 

 

184.584,69

184.584,69

 

 

 

 

 

124

GRADINITA CART. CORABIA VECHE

162097

-

 

1,00

 

 

97.394,00

97.394,00

 

 

 

 

 

125

GRADINITA CART. SILISTOARA+ANEXE

162096

-

 

1,00

 

 

56.042,00

56.042,00

 

 

 

 

 

126

GRADINITA CART.VIRTOP+ANEXE

162094

-

 

1,00

 

 

865.097,30

865.097,30

 

 

 

 

 

127

GRADINITA NR.1 CU

PROGRAM PRELUNGIT +

ANEXE

162100

-

 

1,00

 

 

 

317.201,00

 

317.201,00

 

 

 

 

 

128

GRADINITA NR.2 CU

PROGRAM

PRELUNGIT+ANEXE

162099

-

 

1,00

 

 

 

224.390,00

 

224.390,00

 

 

 

 

 

129

GRADINITA CART.CELEI+ANEXE

162095

-

 

1,00

 

 

109.503,00

109.503,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            84.903.298,88

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

9

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

84.903.298,88

 

130

GRADINITA NR.3 CU

PROGRAM PRELUNGIT +

ANEXE

162101

-

 

1,00

 

 

 

 

76.332,00

 

76.332,00

 

 

 

 

 

 

 

131

GRADINITA NR.4 CU

PROGRAM NORMAL,

SD=296.78mp,

Teren=2341,01mp, Vecinatati:

E=Petrita Marin, V=Str 1Mai,

S=Str Mihai Bravu, N=St

 

 

162102

 

 

-

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

106.959,00

 

 

106.959,00

 

 

 

 

 

132

GRUP SANITAR SC.GEN.NR.4

162050

-

 

1,00

 

 

 

19.950,00

19.950,00

 

 

 

 

 

133

GRUP SANITAR SILISTOARA

162046

-

 

1,00

 

 

 

1.100,00

1.100,00

 

 

 

 

 

134

GRUP SOCIAL SC.GEN.T.VLADIMIRESCU

162056

-

 

1,00

 

 

 

4.275,00

4.275,00

 

 

 

 

 

135

Havuz Spital - Fantana arteziana

181002

-

 

1,00

 

 

 

11.050,00

11.050,00

 

 

 

 

 

136

Imobil situat in comuna

Grojdibodu, jud Olt, compus din

constructii si terenul aferent

110002

-

 

1,00

 

 

 

 

91.902,00

 

91.902,00

 

 

 

 

 

137

IMPREJMUIRE BETON SI

TABLA GRADINITA CART.

CORABIA VECHE

1632011

-

 

1,00

 

 

 

 

24.544,00

 

24.544,00

 

 

 

 

 

138

IMPREJMUIRE CARAMIDA +

PLASA DE SARMA, CASA DE

CULTURA

1632019

-

 

1,00

 

 

 

 

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

139

IMPREJMUIRE CARAMIDA SI

BETON GRADINITA CU

PROGRAM PRELUNGIT NR.2

1632012

-

 

1,00

 

 

 

 

15.408,00

 

15.408,00

 

 

 

 

 

140

IMPREJMUIRE DIN SIRMA

IMPLETITA BAZA SPORTIVA -

CLUB SPORTIV

1632015

-

 

1,00

 

 

 

 

16.803,00

 

16.803,00

 

 

 

 

 

141

IMPREJMUIRE GARD BETON SC.GEN.NR.1

1632004

-

 

1,00

 

 

 

53.052,00

53.052,00

 

 

 

 

 

De reportat

85.324.673,89

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

10

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

85.324.673,89

 

142

IMPREJMUIRE GARD BETON

+ SIRMA + DOUA TERENURI

DE FOTBAL

1632014

-

 

1,00

 

 

 

157.436,00

 

157.436,00

 

 

 

 

 

143

IMPREJMUIRE GARD BETON SI SIRMA SC.GEN.NR.4

1632003

-

 

1,00

 

 

27.722,00

27.722,00

 

 

 

 

 

144

IMPREJMUIRE GARD

CARAMIDA GRADINA DE

VARA

1632016

-

 

1,00

 

 

 

13.622,00

 

13.622,00

 

 

 

 

 

145

IMPREJMUIRE GARD

CIMENT+ANEXE SC.GEN.

SILISTOARA

1632005

-

 

1,00

 

 

 

9.702,00

 

9.702,00

 

 

 

 

 

146

IMPREJMUIRE GARD FIER SPITAL

1632001

-

 

1,00

 

 

22.435,00

22.435,00

 

 

 

 

 

147

IMPREJMUIRE GARD FIER SPITAL

1632035

-

 

1,00

 

 

200.767,00

200.767,00

 

 

 

 

 

148

IMPREJMUIRE GARD PLACI SPITAL

1632036

-

 

1,00

 

 

56.866,00

56.866,00

 

 

 

 

 

149

IMPREJMUIRE GARD PLASA

DE SIRMA, PARCUL "CAROL I",

Bdul. Carpati, nr. 66D

1631001

-

 

1,00

 

 

 

37.500,00

 

37.500,00

 

 

 

 

 

150

IMPREJMUIRE GARD DE BETON SC.GEN.DASOVA

1631004

-

 

1,00

 

 

32.400,00

32.400,00

 

 

 

 

 

151

IMPREJMUIRE GARD DE BETON SI SIRMA SC. CELEIU

1632002

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

152

IMPREJMUIRE GARD DE SIRMA SC.GEN. VIRTOP

1632006

-

 

1,00

 

 

1.475,00

1.475,00

 

 

 

 

 

153

IMPREJMUIRE GARD PLASA DE SIRMA GRADINITA CELEI

1631003

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

154

IMPREJMUIRE GRADINITA CART. SILISTOARA

1632010

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

155

IMPREJMUIRE LEMN SI PLASA SIRMA GRADINITA VIRTOP

1631002

-

 

1,00

 

 

16.132,00

16.132,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            85.900.730,92

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

11

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

85.900.730,92

 

156

IMPREJMUIRE PLACI BETON CIMITIR VALEA SEACA

1632017

-

 

1,00

 

 

98.464,00

98.464,00

 

 

 

 

 

157

IMPREJMUIRE PLACI BETON

+ PLASA SIRMA

1632018

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

158

IMPREJMUIRE CARAMIDA SI

PLASA DE SIRMA GRADINITA

NR.1

1632013

-

 

1,00

 

 

 

5.407,00

 

5.407,00

 

 

 

 

 

159

IMPREJMUIRE GARD BETON SC.GEN.NR.3

1632008

-

 

1,00

 

 

4.735,00

4.735,00

 

 

 

 

 

160

IMPREJMUIRE GARD BETON BAZA SPORTIVA SANSIRO

1632009

-

 

1,00

 

 

24.510,00

24.510,00

 

 

 

 

 

 

161

IMPREJMUIRE GARD

CARAMIDA+ PLASA DE SARMA CAMIN CULTURAL CARTIER

VARTOP

 

1632039

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

0,01

 

 

0,01

 

 

 

 

 

162

IMPREJMUIRE GARD DE BETON SC. GEN. NR.3

1632007

-

 

1,00

 

 

32.137,00

32.137,00

 

 

 

 

 

163

IMPREJMUIRE GARD DIN

BETON+METALIC

(144ml),Str.Bibescu Voda nr.5

1632038

-

 

1,00

 

 

 

19.250,00

 

19.250,00

 

 

 

 

 

164

IMPREJMUIRE STATIE DEFERIZARE

1632037

-

 

1,00

 

 

1.600,00

1.600,00

 

 

 

 

 

165

INDICATOARE INTRARE - IESIRE LOCALITATE

1373004

-

 

1,00

 

 

15.096,00

15.096,00

 

 

 

 

 

166

INDICATOARE INTRARE - IESIRE LOCALITATE

1373003

-

 

1,00

 

 

15.096,00

15.096,00

 

 

 

 

 

167

INDICATOARE INTRARE - IESIRE LOCALITATE

1373005

-

 

1,00

 

 

15.096,00

15.096,00

 

 

 

 

 

168

INSTALATIE CANAL EXTERIOARA SPITAL

187001

-

 

1,00

 

 

154.833,00

154.833,00

 

 

 

 

 

169

INSTALATIE INCENDIU SPITAL

187002

-

 

1,00

 

 

5.466,00

5.466,00

 

 

 

 

 

170

INSTALATIE DE FORTA

1813003

-

 

1,00

 

 

1.490,00

1.490,00

 

 

 

 

 

171

LOCAL SCOALA SILISTOARA

162044

-

 

1,00

 

 

48.905,00

48.905,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            86.342.815,94

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

12

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

86.342.815,94

 

172

LOCAL SCOALA VIRTOP

162042

-

 

1,00

 

 

223.097,00

223.097,00

 

 

 

 

 

173

LOCAL VECHI

CENTR.PLASAMENT ,,SF.

ELENA'' + anexe

1611006

-

 

1,00

 

 

 

118.513,00

 

118.513,00

 

 

 

 

 

 

174

LOCUINTE SOCIALE PENTRU

COMUNITATILE DE ROMI- STR.GENERAL PRAPORGESCU

NR.28

 

1611009

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

5.802.588,08

 

 

5.802.588,08

 

 

 

 

 

175

LOCURI DE PARCARE STR. 1 MAI

1372043

-

 

1,00

 

 

687.156,00

687.156,00

 

 

 

 

 

176

MAGAZIE CUART-COCS APA

1814001

-

 

1,00

 

 

76,00

76,00

 

 

 

 

 

177

MAGAZIE ALIMENTE - Liceul

Tehnologic Danubius

162021

-

 

1,00

 

 

61.808,00

61.808,00

 

 

 

 

 

178

MAGAZIE ANEXA SC. GEN. T.VLADIMIRESCU

162055

-

 

1,00

 

 

17.813,00

17.813,00

 

 

 

 

 

179

MAGAZIE BOLI INFECTIOASE

162072

-

 

1,00

 

 

7.875,00

7.875,00

 

 

 

 

 

180

MAGAZIE COMBUSTIBIL SC.GEN.NR.4

162049

-

 

1,00

 

 

18.050,00

18.050,00

 

 

 

 

 

181

MAGAZIE LEMNE GRADINITA NR.5

162035

-

 

1,00

 

 

3.994,00

3.994,00

 

 

 

 

 

182

MAGAZIE LEMNE SC.GEN.NR.2

162011

-

 

1,00

 

 

14.625,00

14.625,00

 

 

 

 

 

183

MAGAZIE lemn-LOCAL VECHI

,,SF.ELENA- 66mp

1512002

-

 

1,00

 

 

8.910,00

8.910,00

 

 

 

 

 

184

MAGAZIE LOCAL NOU SC.GEN.NR.3

162040

-

 

1,00

 

 

43.140,00

43.140,00

 

 

 

 

 

185

MAGAZIE LOCAL VECHI SC.GEN.NR.3

162041

-

 

1,00

 

 

47.091,00

47.091,00

 

 

 

 

 

186

MAGAZIE MATERIALE

1814002

-

 

1,00

 

 

180,00

180,00

 

 

 

 

 

187

MAGAZIE MATERIALE - Liceul

Tehnologic Danubius

162025

-

 

1,00

 

 

633.133,00

633.133,00

 

 

 

 

 

188

MAGAZIE REPARATII - Liceul

Tehnologic Danubius

162026

-

 

1,00

 

 

113.646,00

113.646,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            94.144.511,02

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

13

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

94.144.511,02

 

 

189

MICROBURSA DE PESTE SI

PRODUSE DE ACVACULTURA, STR.MIHAIL KOGALNICEANU NR.61A

SC=817mp

 

153007

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

2.078.440,00

 

 

2.078.440,00

 

 

 

 

 

 

 

190

MONUMENT TRECEREA

DUNARII+TEREN AFERENT SD=1962.5mp.

Vecinatati: E=Str Cuza Voda, V=Str Cuza Voda, S=Str 1 Mai,

N=Str 1 Mai

 

 

162092

 

 

-

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

68.435,00

 

 

 

68.435,00

 

 

 

 

 

191

MONUMENTUL CRUCEA INDEPENDENTEI

162104

-

 

1,00

 

 

1.680,00

1.680,00

 

 

 

 

 

192

MONUMENTUL EROILOR

NEAMULUI,SD=36mp,Cartier

Vartop.

162107

-

 

1,00

 

 

 

1.255,00

 

1.255,00

 

 

 

 

 

193

MONUMENTUL

INDEPENDENTEI +ALEI, Str.

Dumitru Buzdun, nr197

162103

-

 

1,00

 

 

 

175.883,00

 

175.883,00

 

 

 

 

 

194

PARC BAIA COMUNALA

1621133

-

 

1,00

 

 

36.386,00

36.386,00

 

 

 

 

 

195

PARC CARTIER CELEI

162125

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

196

PARC CARTIER VARTOPU

162126

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

197

PARCUL CAROL I - PARC

ORASENESC CORABIA -, STR.

CARPATI NR. 66D

1621121

-

 

1,00

 

 

 

1.338.700,24

 

1.338.700,24

 

 

 

 

 

198

PARCUL INDEPENDENTEI +

FANTANA ARTEZIANA + LOC

DE JOACA IMPREJMUIT

162123

-

 

1,00

 

 

 

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

 

199

PAVILIOANE SC. GEN. NR.3

Virgil Mazilescu, str Cuza Voda nr 69, S=1840mp, Sc=698mp.

Vecinatati: N= Nitu Georgeta,

Budurea Ariton

 

162038

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

162.820,00

 

 

162.820,00

 

 

 

 

 

De reportat

98.008.110,29

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

14

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

98.008.110,29

 

200

PAVILION ADMINISTRATIV FARMACIE SPITAL

162066

-

 

1,00

 

 

21.803,00

21.803,00

 

 

 

 

 

201

PAVILION B SECTIE PEDRIATRIE

162061

-

 

1,00

 

 

698.815,00

698.815,00

 

 

 

 

 

202

PAVILION BLOC CENTRAL

162065

-

 

1,00

 

 

189.210,00

189.210,00

 

 

 

 

 

203

PAVILION C BLOC ALIMENTARE

162062

-

 

1,00

 

 

394.638,00

394.638,00

 

 

 

 

 

204

PAVILION CLADIRE CELEI

-SPITAL

162069

-

 

1,00

 

 

164.342,00

164.342,00

 

 

 

 

 

205

PAVILION DISPENSAR

POLICLINIC,B-dul CARPATI

nr.105

162070

-

 

1,00

 

 

 

909.816,00

 

909.816,00

 

 

 

 

 

206

PAVILION E POARTA SPITAL

162064

-

 

1,00

 

 

22.074,00

22.074,00

 

 

 

 

 

207

PAVILION F ADMINISTRATIV FARMACIE SPITAL

162066

-

 

1,00

 

 

52.071,93

52.071,93

 

 

 

 

 

208

PAVILION G SPITAL TBC. STR.CARPATII NR.26-28

162067

-

 

1,00

 

 

769.454,00

769.454,00

 

 

 

 

 

209

PAVILION PUNCT TERMIC SPITAL

162063

-

 

1,00

 

 

173.352,00

173.352,00

 

 

 

 

 

210

PIATA AGROALIMENTARA ORAS CORABIA

159001

-

 

1,00

 

 

2.003.877,00

2.003.877,00

 

 

 

 

 

211

PIATA DE PASARI ORAS CORABIA

159002

-

 

1,00

 

 

32.458,00

32.458,00

 

 

 

 

 

212

PORT TURISTIC SI DE

AGREMENT IN ZONA CAP

AMONTE PORT CORABIA

141002

-

 

1,00

 

 

 

13.044.990,02

 

13.044.990,02

 

 

 

 

 

213

PUNCT SACRIFICARE ANIMALE

158001

-

 

1,00

 

 

44.113,00

44.113,00

 

 

 

 

 

214

PUT BOLI INFECTIOASE SPITAL

181003

-

 

1,00

 

 

1.580,00

1.580,00

 

 

 

 

 

215

PUT APA POTABILA EPURARE

181016

-

 

1,00

 

 

150,00

150,00

 

 

 

 

 

216

PUT FORAT C.T.2

181006

-

 

1,00

 

 

1.790,00

1.790,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            116.532.644,24

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

15

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

116.532.644,24

 

217

PUT FORAT C.T.4

181007

-

 

1,00

 

 

1.790,00

1.790,00

 

 

 

 

 

218

PUT SPITAL

181001

-

 

1,00

 

 

54.450,00

54.450,00

 

 

 

 

 

219

PUTURI FORATE

181014

-

 

1,00

 

 

550,00

550,00

 

 

 

 

 

220

PUTURI FORATE

181015

-

 

1,00

 

 

550,00

550,00

 

 

 

 

 

221

PUTURI FORATE

181013

-

 

1,00

 

 

550,00

550,00

 

 

 

 

 

222

PUTURI FORATE

181012

-

 

1,00

 

 

550,00

550,00

 

 

 

 

 

223

PUTURI FORATE

181009

-

 

1,00

 

 

550,00

550,00

 

 

 

 

 

224

PUTURI FORATE

181008

-

 

1,00

 

 

550,00

550,00

 

 

 

 

 

225

PUTURI FORATE

181010

-

 

1,00

 

 

550,00

550,00

 

 

 

 

 

226

PUTURI FORATE

181011

-

 

1,00

 

 

550,00

550,00

 

 

 

 

 

227

RAMPA DE GUNOI ILINCA DEPOZIT DESEURI

166008

-

 

1,00

 

 

302.379,00

302.379,00

 

 

 

 

 

228

RAMPA AUTO - Liceul Tehnologic Danubius

162129

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

229

RAMPA GUNOI ORAS

1660071

-

 

1,00

 

 

44.442,00

44.442,00

 

 

 

 

 

230

REMIZA SCOALA SILISTOARA

162045

-

 

1,00

 

 

3.700,00

3.700,00

 

 

 

 

 

 

231

RETEA APA - CELEI

Str.Independentei, L=366

ml(D110), Camine - 2 buc, Vane -

4 buc, Hidranti- 1 buc

 

186030

 

-

 

 

1,00

 

 

 

62.395,45

 

62.395,45

 

 

 

 

 

232

RETEA APA - CELEI,

Str.Victoriei, L= 65 ml(D110),

Hidranti - 1 buc.

186027

-

 

1,00

 

 

 

11.080,33

 

11.080,33

 

 

 

 

 

 

233

RETEA APA - CELEI,

Str.Celeiului, L=2124(D125), Camine - 5buc, Hidranti - 6 buc,

Vane - 6 buc

 

186031

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

372.213,22

 

 

372.213,22

 

 

 

 

 

 

234

RETEA APA - CELEI,

Str.Ciresului, L= 610 ml (287 ml(D110), 323 ml(D75), Hidranti -

1 buc

 

186028

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

101.782,75

 

 

101.782,75

 

 

 

 

 

De reportat

117.491.277,00

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

16

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

117.491.277,00

 

235

RETEA APA - CELEI, Str.Jianului, L=402 ml(D75)

186029

-

 

1,00

 

 

65.783,12

65.783,12

 

 

 

 

 

 

236

RETEA APA - CELEI,

Str.Mircesti, L=1243 ml, - 756ml(D110), -587ml(D75),

Camine - 1 buc, Vane - 4 buc,

Hidranti- 5buc, L=100 m

 

186026

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

224.941,37

 

 

224.941,37

 

 

 

 

 

237

RETEA APA - CELEI,

Str.Sucidava, L=320ml(D110),

Hidranti-1buc

186032

-

 

1,00

 

 

 

54.553,27

 

54.553,27

 

 

 

 

 

 

 

238

RETEA APA - CELEI,

Str.Tabacariei, L = 261 ml(D110),

camine - 2buc, vane- 4 buc,

L=115ml(D110), Camine - 1buc,

Vane - 1 buc

 

 

186024

 

 

-

 

 

 

1,00

 

 

 

 

64.120,27

 

 

64.120,27

 

 

 

 

 

 

239

RETEA APA - CELEI, Str.Teilor, L

= 789 ml, -80ml( D110),-

609ml(D75), Camine - 1buc,

Vane - 3 buc, Hidranti - 2buc

 

186025

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

130.342,81

 

 

130.342,81

 

 

 

 

 

240

RETEA APA - CELEI, Str.Traian, L=1502ml(D110)

186033

-

 

1,00

 

 

256.063,11

256.063,11

 

 

 

 

 

241

RETEA APA SILISTOARA, C26-C28-C63, L=185 ml(D110)

186037

-

 

1,00

 

 

29.292,47

29.292,47

 

 

 

 

 

242

RETEA APA SILISTOARA, Str.

Dumitru Buzdun, CW2

186038

-

 

1,00

 

 

148.999,85

148.999,85

 

 

 

 

 

243

RETEA APA SILISTOARA,

Str.Dunarii(DN54), L=2306

ml(D110)

186034

-

 

1,00

 

 

 

365.135,08

 

365.135,08

 

 

 

 

 

244

RETEA APA SILISTOARA,

Str.Paltinului, L=1344 ml,

L=948ml(D110), L=396ml(D90)

186035

-

 

1,00

 

 

 

210.857,54

 

210.857,54

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                           119.041.365,89

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

17

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

119.041.365,89

 

245

RETEA APA SILISTOARA,

Str.Salciilor, L=628 ml,

L=314ml(D110), L=314ml(D90)

186036

-

 

1,00

 

 

 

97.882,35

 

97.882,35

 

 

 

 

 

 

246

RETEA CANALIZARE

SILISTOARA, C14 L=133

ml(D160)- Statie pompare SP1 1

buc

 

187019

 

-

 

 

1,00

 

 

 

42.676,18

 

42.676,18

 

 

 

 

 

247

RETEA CANALIZARE

SILISTOARA, C28- C26, L=105

ml (D400) , Camine - 1buc

187016

-

 

1,00

 

 

 

25.090,60

 

25.090,60

 

 

 

 

 

 

 

248

RETEA CANALIZARE

SILISTOARA,

Str.D.Buzdun-Str.Dunarii (DN54),

L=1783 ml, - L=440 ml(D400),

-L=1343 ml (D250), Camine - 31

buc

 

 

187013

 

 

-

 

 

 

1,00

 

 

 

 

426.095,17

 

 

426.095,17

 

 

 

 

 

249

RETEA CANALIZARE

SILISTOARA, Str.Gradinarilor,

L=108 ml (D250), Camine-1buc

187018

-

 

1,00

 

 

 

25.808,53

 

25.808,53

 

 

 

 

 

250

RETEA CANALIZARE

SILISTOARA, Str.Liliacului

,L=108 ml(D250), Camine - 1buc

187017

-

 

1,00

 

 

 

25.808,53

 

25.808,53

 

 

 

 

 

 

251

RETEA CANALIZARE

SILISTOARA, Str.Paltinului , L=1344 ml , - L=396 ml(D250),

-L=639 ml (D315), -L= 309

ml(D400), Camine- 26 buc

 

187014

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

254.859,71

 

 

254.859,71

 

 

 

 

 

252

RETEA CANALIZARE

SILISTOARA, Str.Salciilor , L=640

ml (D250), Camine - 11 buc

187015

-

 

1,00

 

 

 

85.030,74

 

85.030,74

 

 

 

 

 

253

RETEA CANALIZARE STR.CEREALELOR -140ml

186023

-

 

1,00

 

 

13.501,85

13.501,85

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                           120.038.119,55

                 

 

 
 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

18

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

120.038.119,55

 

254

RETEA CANALIZARE, CELEI,

Str. Ciresului, L=610ml(D315),

Camine - 11 buc.

187007

-

 

1,00

 

 

 

 

104.493,50

 

104.493,50

 

 

 

 

 

255

RETEA CANALIZARE, CELEI,

Str. Fundaturii, L=250 ml (D400),

Camine- 4 buc

187010

-

 

1,00

 

 

 

 

15.432,87

 

15.432,87

 

 

 

 

 

256

RETEA CANALIZARE, CELEI,

Str. Jianului, L=393 ml(D250),

Camine - 8 buc

187008

-

 

1,00

 

 

 

 

78.404,35

 

78.404,35

 

 

 

 

 

 

257

RETEA CANALIZARE, CELEI,

Str. Mircesti, L=1243 ml,576ml(D400), 198ml(D315),

250ml(D250), Camine-25 buc

 

187005

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

 

197.856,27

 

 

197.856,27

 

 

 

 

 

258

RETEA CANALIZARE, CELEI,

Str. Parcului, L= 90ml (D250),

Camine - 1buc

187009

-

 

1,00

 

 

 

 

17.955,00

 

17.955,00

 

 

 

 

 

259

RETEA CANALIZARE, CELEI,

Str. Tabacariei, L=261 ml (D400),

Camine- 5 buc

187003

-

 

1,00

 

 

 

 

47.075,85

 

47.075,85

 

 

 

 

 

 

260

RETEA CANALIZARE, CELEI,

Str. Teilor, L=811ml, 325ml(D315), 486 ml(D250),

Camine-16buc

 

187004

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

 

152.635,22

 

 

152.635,22

 

 

 

 

 

261

RETEA CANALIZARE, CELEI,

Str. Victoriei, L= 65 ml(D400)

187006

-

 

1,00

 

 

 

11.723,12

11.723,12

 

 

 

 

 

262

RETEA CANALIZARE, CELEI,

Str.Celeiului , L= 2302ml (D160) +

SP1+SP2

187011

-

 

1,00

 

 

 

 

380.476,52

 

380.476,52

 

 

 

 

 

 

263

RETEA CANALIZARE, CELEI,

Str.Decebal , L= 1383 ml (D160)

+SP3, Subtraversare -

L=14ml(D150)

 

187012

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

 

220.715,81

 

 

220.715,81

 

 

 

 

 

264

RETELE APA CANAL Z.C.

186007

-

 

1,00

 

 

 

15.362,00

15.362,00

 

 

 

 

 

De reportat

121.280.250,06

 

 

                 

 

 

 Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

19

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

121.280.250,06

 

265

RETELE APA CORABIA Z.C.

186006

-

 

1,00

 

 

 

2.134,00

2.134,00

 

 

 

 

 

266

RETELE APA CORABIA Z.C.

186005

-

 

1,00

 

 

 

593,00

593,00

 

 

 

 

 

267

RETELE APA LOCUINTE ZONA II B

186012

-

 

1,00

 

 

 

990,00

990,00

 

 

 

 

 

268

RETELE CANAL- STR.GRIVITA ROSIE

186008

-

 

1,00

 

 

 

2.182,00

2.182,00

 

 

 

 

 

269

RETELE ELECTRICE EXTERIOARE SPITAL

171001

-

 

1,00

 

 

 

30.800,00

30.800,00

 

 

 

 

 

270

REZERVOR APA POTABILA SEMIINGROPAT 2.BUC.

1811001

-

 

1,00

 

 

 

101.677,00

101.677,00

 

 

 

 

 

271

REZERVOR CILINDRIC 10T SPITAL

157003

-

 

1,00

 

 

 

7.043,00

7.043,00

 

 

 

 

 

272

REZERVOR CILINDRIC 50000L SPITAL

157001

-

 

1,00

 

 

 

25.227,00

25.227,00

 

 

 

 

 

273

REZERVOR DREPTUNGHIC 5t SPITAL

157002

-

 

1,00

 

 

 

4.731,00

4.731,00

 

 

 

 

 

274

REZERVOR APA - Liceul

Tehnologic Danubius

162128

-

 

1,00

 

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

275

REZERVOR CLU - Liceul

Tehnologic Danubius

162131

-

 

1,00

 

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

276

RUINELE PODULUI

CONSTRUIT PESTE DUNARE

de CONSTANTIN cel MARE

162117

-

 

1,00

 

 

 

 

36.040,00

 

36.040,00

 

 

 

 

 

277

SALA SPORT SC. GEN. NR.3

162091

-

 

1,00

 

 

 

876.260,12

876.260,12

 

 

 

 

 

278

SALA DE SPORT "LULU STANESCU"

162114

-

 

1,00

 

 

 

3.722.771,85

3.722.771,85

 

 

 

 

 

279

SALA FESTIVITATI SC. GEN.NR.3 C.VECHE

162039

-

 

1,00

 

 

 

516.543,00

516.543,00

 

 

 

 

 

280

SALA SPORT - Liceul Tehnologic Danubius

162018

-

 

1,00

 

 

 

276.247,00

276.247,00

 

 

 

 

 

De reportat

126.883.489,05

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

20

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

126.883.489,05

 

 

281

SC.GENERALA NR.2 "Dumitru

Buzdun" cu teren aferent, SD=1200.48mp, Teren=61.31mp,

Vecinatati: E=Hentes Maria,

V=Str Elena Doamna

 

162010

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

865.306,00

 

 

865.306,00

 

 

 

 

 

 

 

282

SCOALA GENERALA. NR.3 Str

Tudor Vladimirescu, nr 77-81, TEREN S=5500,80mp, VECINATATI:

E= PREDA MARIN,

V=PURCAREA ION, S= STtr

 

 

162037

 

 

-

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

1.155.464,00

 

 

 

1.155.464,00

 

 

 

 

 

 

283

SEDIU FOSTEI REGII

AUTONOME DE TRANSPORT

LOCAL CORABIA

str.Cezar Boliac

 

1310061

 

-

 

 

1,00

 

 

 

341.654,07

 

341.654,07

 

 

 

 

 

284

SEDIU STATIE SALVARE

CORABIA,S=95mp,STR.CARPA

TI Nr.105

131007

-

 

1,00

 

 

 

34.238,00

 

34.238,00

 

 

 

 

 

 

 

285

SEDIUL PRIMARIEI CORABIA,

Constructia P+1, SC=841mp, Teren =5992mp,

Vecinatati:

E=Str Popa Sapca, V=Str 1Mai,

S=Str CA Roset

 

 

164003

 

 

-

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

1.369.358,00

 

 

 

1.369.358,00

 

 

 

 

 

286

SEDIUL SERVICIULUI PUBLIC DE POMPIERI CIVILI CORABIA

164001

-

 

1,00

 

 

157.855,00

157.855,00

 

 

 

 

 

287

SERA SPITAL

162075

-

 

1,00

 

 

21.624,00

21.624,00

 

 

 

 

 

288

SISTEM DE ILUMINAT

STRADAL IN ORS CORABIA

JUD OLT

1712005

-

 

1,00

 

 

 

1.661.770,00

 

1.661.770,00

 

 

 

 

 

289

SPATIU SORTARE SI USCARE TUTUN E. SC.TAMICO

1210011

-

 

1,00

 

 

647.747,00

647.747,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                           133.138.505,12

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

21

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

133.138.505,12

 

290

SPATIU COMERCIALIZARE FLORI

1512003

-

 

1,00

 

 

105.415,75

105.415,75

 

 

 

 

 

291

SPATIU VERDE BL.A3,

Teren=400mp.

166031

-

 

1,00

 

 

6.440,00

6.440,00

 

 

 

 

 

 

292

SPATIU VERDE, Teren=825mp,

Vecinatati: E=str 1Mai, E=bloc A1,

S=Banca Agricola, N=str CA

Rosetti

 

166027

 

-

 

 

1,00

 

 

 

13.283,00

 

13.283,00

 

 

 

 

 

293

SPITAL PAVILION A-

CHIRURGIE,

OBSTR-GINECOLOGIE

162058

-

 

1,00

 

 

 

595.380,00

 

595.380,00

 

 

 

 

 

294

SPITAL SECTIE INTERNE

162060

-

 

1,00

 

 

3.281.850,29

3.281.850,29

 

 

 

 

 

295

SRT. C.A.ROSETTI

1372005

-

 

1,00

 

 

2.117.058,36

2.117.058,36

 

 

 

 

 

296

STATIE TRANSPORT LOCAL STR.1.MAI

131003

-

 

1,00

 

 

11.313,00

11.313,00

 

 

 

 

 

297

STATIE TRANSPORT LOCAL 2 CART. VIRTOP

131002

-

 

1,00

 

 

9.730,00

9.730,00

 

 

 

 

 

298

STATIE TRANSPORT LOCAL ZONA SC. TAMICO SA.

131005

-

 

1,00

 

 

9.006,00

9.006,00

 

 

 

 

 

299

STATIE TRANSPORT LOCAL ZONA SC. ZAHAR SA.

131004

-

 

1,00

 

 

14.596,00

14.596,00

 

 

 

 

 

300

STATIE TRANSPORT LOCAL 1 CART. VIRTOP

1310012

-

 

1,00

 

 

9.730,00

9.730,00

 

 

 

 

 

301

STATIE DE CLORINARE

188101

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

302

STATIE DE EPURARE MECANICA

1813006

-

 

1,00

 

 

16.530,00

16.530,00

 

 

 

 

 

303

STATIE POMPARE

1813004

-

 

1,00

 

 

4.440,00

4.440,00

 

 

 

 

 

304

STATIE TRANSPORT LOCAL T.VLADIMIRESCU

131006

-

 

1,00

 

 

13.500,00

13.500,00

 

 

 

 

 

305

STR ZAVOIULUI

1371046

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

306

STR. HORIA CLOSCA SI CRISAN

1371009

-

 

1,00

 

 

786.240,00

786.240,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                           140.133.017,54

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

22

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

140.133.017,54

 

307

STR. 1 MAI

1372025

-

 

1,00

 

 

1.876.368,00

1.876.368,00

 

 

 

 

 

308

STR. BIBESCU VODA

1373002

-

 

1,00

 

 

514.990,00

514.990,00

 

 

 

 

 

309

STR. BUCURESTI

1372017

-

 

1,00

 

 

1.210.560,00

1.210.560,00

 

 

 

 

 

310

STR. BUTIILOR

1371013

-

 

1,00

 

 

27.852,00

27.852,00

 

 

 

 

 

311

STR. CARAIMAN

1372018

-

 

1,00

 

 

658.353,63

658.353,63

 

 

 

 

 

312

STR. CEREALELOR

1372023

-

 

1,00

 

 

570.240,00

570.240,00

 

 

 

 

 

313

STR. CERNEI

1371015

-

 

1,00

 

 

33.632,00

33.632,00

 

 

 

 

 

314

STR. CEZAR BOLIAC

1372010

-

 

1,00

 

 

720.360,00

720.360,00

 

 

 

 

 

315

STR. CIMPULUI

1371012

-

 

1,00

 

 

62.000,00

62.000,00

 

 

 

 

 

316

STR. CONSTANTIN BRINCOVEANU

1372015

-

 

1,00

 

 

950.400,00

950.400,00

 

 

 

 

 

317

STR. CUZA VODA

1372006

-

 

1,00

 

 

1.640.115,44

1.640.115,44

 

 

 

 

 

318

STR. ELENA DOAMNA

1372024

-

 

1,00

 

 

1.211.816,00

1.211.816,00

 

 

 

 

 

319

STR. FLOREA GEARA

1372013

-

 

1,00

 

 

750.000,00

750.000,00

 

 

 

 

 

320

STR. FLORILOR

1371007

-

 

1,00

 

 

136.630,00

136.630,00

 

 

 

 

 

321

STR. GEN. DRAGALINA

1371016

-

 

1,00

 

 

31.530,00

31.530,00

 

 

 

 

 

322

STR. GEN. PRAPORGESCU

1371006

-

 

1,00

 

 

954.720,00

954.720,00

 

 

 

 

 

323

STR. GHE. MAGHERU

1371010

-

 

1,00

 

 

285.120,00

285.120,00

 

 

 

 

 

324

STR. GHEORGHE DOJA

1372016

-

 

1,00

 

 

570.240,00

570.240,00

 

 

 

 

 

325

STR. I. H. RADULESCU

1372026

-

 

1,00

 

 

210.446,00

210.446,00

 

 

 

 

 

326

STR. ISLAZ

1371011

-

 

1,00

 

 

723.600,00

723.600,00

 

 

 

 

 

327

STR. M. KOGALNICEANU

1372011

-

 

1,00

 

 

3.357.477,95

3.357.477,95

 

 

 

 

 

328

STR. MATEI BASARAB

1371004

-

 

1,00

 

 

431.392,00

431.392,00

 

 

 

 

 

329

STR. MERCUR

1372022

-

 

1,00

 

 

1.109.844,07

1.109.844,07

 

 

 

 

 

330

STR. MIHAI BRAVU

1373001

-

 

1,00

 

 

1.192.320,00

1.192.320,00

 

 

 

 

 

331

STR. NICOLAIE TITULESCU

1372021

-

 

1,00

 

 

2.470.492,97

2.470.492,97

 

 

 

 

 

332

STR. OLTULUI

1371005

-

 

1,00

 

 

431.392,00

431.392,00

 

 

 

 

 

333

STR. POPA SAPCA

1372019

-

 

1,00

 

 

286.080,00

286.080,00

 

 

 

 

 

334

STR. ROMULUS

1371002

-

 

1,00

 

 

149.040,00

149.040,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                           162.700.029,60

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

23

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

162.700.029,60

 

335

STR. SABINELOR

1371003

-

 

1,00

 

 

78.825,00

78.825,00

 

 

 

 

 

336

STR. SALCIILOR

1371017

-

 

1,00

 

 

56.754,00

56.754,00

 

 

 

 

 

337

STR. T.VLADIMIRESCU

1372007

-

 

1,00

 

 

1.662.022,06

1.662.022,06

 

 

 

 

 

338

STR. TIMIS

1372012

-

 

1,00

 

 

750.000,00

750.000,00

 

 

 

 

 

339

STR. TRECERA DUNARII

1371008

-

 

1,00

 

 

1.992.872,04

1.992.872,04

 

 

 

 

 

340

STR. 23AUGUST

1371025

-

 

1,00

 

 

476.928,00

476.928,00

 

 

 

 

 

341

STR. 6MARTIE

1371026

-

 

1,00

 

 

26.275,00

26.275,00

 

 

 

 

 

342

STR. ALEEA TINERETULUI

1372042

-

 

1,00

 

 

289.340,00

289.340,00

 

 

 

 

 

343

STR. FRATII GOLESTI

1372008

-

 

1,00

 

 

720.360,00

720.360,00

 

 

 

 

 

344

STR. GENERAL TELL

1372009

-

 

1,00

 

 

1.161.109,99

1.161.109,99

 

 

 

 

 

345

STR. STEFAN CEL MARE

1372014

-

 

1,00

 

 

1.922.400,00

1.922.400,00

 

 

 

 

 

346

STR.ABATORULUI

1371029

-

 

1,00

 

 

9.459,00

9.459,00

 

 

 

 

 

347

STR.CARACALULUI

1372035

-

 

1,00

 

 

641.110,00

641.110,00

 

 

 

 

 

348

STR.CIMITIRULUI

1371019

-

 

1,00

 

 

246.110,08

246.110,08

 

 

 

 

 

349

STR.CIRESULUI

1371033

-

 

1,00

 

 

7.357,00

7.357,00

 

 

 

 

 

350

STR.DECEBAL

1371028

-

 

1,00

 

 

75.672,00

75.672,00

 

 

 

 

 

351

STR.DUDULUI

1371034

-

 

1,00

 

 

1.156,00

1.156,00

 

 

 

 

 

352

STR.F.MALULUI

1371020

-

 

1,00

 

 

12.612,00

12.612,00

 

 

 

 

 

353

STR.FUND.CARACALULUI

1371030

-

 

1,00

 

 

4.730,00

4.730,00

 

 

 

 

 

354

STR.FUNDATURII

1371040

-

 

1,00

 

 

1.577,00

1.577,00

 

 

 

 

 

355

STR.GRADINARILOR

1371027

-

 

1,00

 

 

6.306,00

6.306,00

 

 

 

 

 

356

STR.GRIVITA ROSIE

1372031

-

 

1,00

 

 

1.191.936,00

1.191.936,00

 

 

 

 

 

357

STR.INDEPENDENTEI

1371037

-

 

1,00

 

 

5.255,00

5.255,00

 

 

 

 

 

358

STR.JIANULUI

1371032

-

 

1,00

 

 

7.357,00

7.357,00

 

 

 

 

 

359

STR.LIBERTATII

1371036

-

 

1,00

 

 

545.400,00

545.400,00

 

 

 

 

 

360

STR.LILIACULUI

1371023

-

 

1,00

 

 

19.969,00

19.969,00

 

 

 

 

 

361

STR.MIRCESTI

1372038

-

 

1,00

 

 

1.913.329,22

1.913.329,22

 

 

 

 

 

362

STR.PALTINULUI

1371022

-

 

1,00

 

 

78.825,00

78.825,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                           176.605.075,99

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

24

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

176.605.075,99

 

363

STR.PARCULUI

1371038

-

 

1,00

 

 

3.784,00

3.784,00

 

 

 

 

 

364

STR.PESCARIEI

1371042

-

 

1,00

 

 

2.102,00

2.102,00

 

 

 

 

 

365

STR.PLOPILOR

1371024

-

 

1,00

 

 

19.969,00

19.969,00

 

 

 

 

 

366

STR.SALCAMILOR

1371018

-

 

1,00

 

 

31.530,00

31.530,00

 

 

 

 

 

367

STR.SUCIDAVA

1372039

-

 

1,00

 

 

685.800,00

685.800,00

 

 

 

 

 

368

STR.TABACARIEI

1371035

-

 

1,00

 

 

8.513,00

8.513,00

 

 

 

 

 

369

STR.TEILOR

1372037

-

 

1,00

 

 

120.865,00

120.865,00

 

 

 

 

 

370

STR.VAII

1371039

-

 

1,00

 

 

526,00

526,00

 

 

 

 

 

371

STR.VALEA POSTEI

1371041

-

 

1,00

 

 

1.051,00

1.051,00

 

 

 

 

 

372

STR.VICTORIEI

1372040

-

 

1,00

 

 

280.800,00

280.800,00

 

 

 

 

 

373

STR.VIILOR

1371031

-

 

1,00

 

 

12.612,00

12.612,00

 

 

 

 

 

374

STRADA GARII

1372046

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

375

Strada Portului, Lungime=164ml

1372045

-

 

1,00

 

 

136.694,67

136.694,67

 

 

 

 

 

376

TABL.TDC 18AB MONO

21165023

-

 

1,00

 

 

4.183,00

4.183,00

 

 

 

 

 

377

TABLOU COMANDA

21165021

-

 

1,00

 

 

900,00

900,00

 

 

 

 

 

378

TARG SAPTAMANAL S = 18720mp

164004

-

 

1,00

 

 

64.800,00

64.800,00

 

 

 

 

 

379

TDC 20AB

21165022

-

 

1,00

 

 

4.464,00

4.464,00

 

 

 

 

 

380

TEREN 1127mp STR. GRIVITA ROSIE NR.12

166059

-

 

1,00

 

 

59.894,10

59.894,10

 

 

 

 

 

 

381

TEREN IN SUPRAFATA

TOTALA DE 593mp,din care 223 mp ocupati de parcare si doua spatii comerciale,iar 370mp sunt

spatii verzi, in

 

166150

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

9.547,00

 

 

9.547,00

 

 

 

 

 

382

TEREN 136mp,STR.POPA

SAPCA,in spatele

catedralei,,Sf.Treime"

166099

-

 

1,00

 

 

 

2.190,00

 

2.190,00

 

 

 

 

 

383

TEREN 200mp,SOLA 791,SILISTIOARA

166102

-

 

1,00

 

 

3.220,00

3.220,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                           178.058.520,77

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

25

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

178.058.520,77

 

384

TEREN 2171mp,Cart.TUDOR VLADIMIRESCU

166106

-

 

1,00

 

 

34.953,00

34.953,00

 

 

 

 

 

385

TEREN 250mp,SOLA 791,SILISTIOARA

166103

-

 

1,00

 

 

4.025,00

4.025,00

 

 

 

 

 

386

TEREN 30mp,SOLA 52,extravilan VARTOPU

166101

-

 

1,00

 

 

483,00

483,00

 

 

 

 

 

387

TEREN 82 mp,STR.1

MAI,nr.27bis

166105

-

 

1,00

 

 

1.320,00

1.320,00

 

 

 

 

 

388

TEREN AFERENT COLEGIU A.I.CUZA

166054

-

 

1,00

 

 

98.725,20

98.725,20

 

 

 

 

 

389

TEREN ARABIL zona rampa gunoi T183 S=1140 mp

166128

-

 

1,00

 

 

18.354,00

18.354,00

 

 

 

 

 

390

TEREN CARPATI CONTAGIOSI 18651MP.

166047

-

 

1,00

 

 

312.340,00

312.340,00

 

 

 

 

 

391

TEREN CIMITIR CORABIA VECHE S= 0,2525 ha

166143

-

 

1,00

 

 

40.653,00

40.653,00

 

 

 

 

 

392

TEREN CONSTRUCTIE PCTF. 2042MP.

166048

-

 

1,00

 

 

32.876,00

32.876,00

 

 

 

 

 

393

Teren cu contructii, intravilan, str.

Popa Sapca, nr. 14A,

ST=581,78mp

166174

-

 

1,00

 

 

 

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

 

394

TEREN CURTE INTERIOARA

BL.12ap,S= 1610mp,Str.Popa

Sapca intersectie cu

Str.C.A.Rosetti

 

166133

 

-

 

 

1,00

 

 

 

25.921,00

 

25.921,00

 

 

 

 

 

395

TEREN CURTE INTERIOARA

BL.16,17,18,E5,TREZORERIE,

S= 2677mp

166132

-

 

1,00

 

 

 

43.100,00

 

43.100,00

 

 

 

 

 

396

TEREN DISPENSAR CELEI 2260MP.

166046

-

 

1,00

 

 

36.386,00

36.386,00

 

 

 

 

 

397

TEREN DISTROFICI 1404 MP.

166045

-

 

1,00

 

 

225.464,00

225.464,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                           178.933.120,98

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

26

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

178.933.120,98

 

398

TEREN EXTRAVILAN,

ST=17180mp, T 169, P119

(TEREN STATIE DE EPURARE)

166176

-

 

1,00

 

 

 

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

399

TEREN EXTRAVILAN,

ST=488mp, T85, (TEREN

DISPECERAT CAPTARE APA)

166177

-

 

1,00

 

 

 

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

400

TEREN EXTRAVILAN, TARLAUA

22, S= 29520, VECINATATI: N-VIERU RAICEA LUCIA, SC ACVACULTURA INTEGRATA

SRL, E-UAT CORABIA, S-UAT

COR

 

 

166166

 

 

-

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

70.258,00

 

 

 

70.258,00

 

 

 

 

 

 

401

TEREN IN SUPRAFATA DE

43297.73mp SI CONSTRUCTII DEZAFECTATE IN SUPRAFATA DE 8894mp, STR. CELEIULUI

NR.1,

 

166169

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

238.135,00

 

 

238.135,00

 

 

 

 

 

402

TEREN INTRA VILAN C.BOLIAC

- OCOLUL SILVIC 1513MP.

166057

-

 

1,00

 

 

24.360,00

24.360,00

 

 

 

 

 

403

TEREN INTRAVILAN -

1677mp-str.Cuza Voda nr.84

166061

-

 

1,00

 

 

27.000,00

27.000,00

 

 

 

 

 

404

TEREN INTRAVILAN - 592.2mp(

curte interioara

bl.8)-str.C.A.Rosetti

166062

-

 

1,00

 

 

 

9.535,00

 

9.535,00

 

 

 

 

 

 

405

TEREN INTRAVILAN STR.

CARPATI, NR. 31A, ST=5981mp (TEREN STATIE DE

CLORINARE)

 

166178

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

0,01

 

 

0,01

 

 

 

 

 

406

TEREN INTRAVILAN ( ÎN FATA

BLOCURILOR 16, 17), Supr = 87

Mp

166179

-

 

1,00

 

 

 

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

407

TEREN INTRAVILAN

I.H.RADULESCU-SUPERCOP

1690.32MP.

166056

-

 

1,00

 

 

 

27.214,00

 

27.214,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                           179.329.623,02

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

27

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

179.329.623,02

 

 

408

TEREN INTRAVILAN

NEPRODUCTIV S = 1070mp, STR.STEFAN CEL MARE

NR.1bis, la Vest de statia 110KV,

propietatea CEZ

 

166144

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

17.227,00

 

 

17.227,00

 

 

 

 

 

 

409

TEREN INTRAVILAN

NEPRODUCTIV, TARLA 135/2, LOT 1, S=9590MP, VECINATATI:

N,E,S,V - UAT ORAS CORABIA

 

166164

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

154.399,00

 

 

154.399,00

 

 

 

 

 

 

410

TEREN INTRAVILAN

NEPRODUCTIV, TARLAUA 135/2, LOT 2, S=1262MP, VECINATATI: N,E,S,V - UAT

ORAS CORABIA

 

166163

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

20.318,00

 

 

20.318,00

 

 

 

 

 

 

411

Teren intravilan S=3050mp,

Vecinatati: N-Nr cadastral 51987, E-Nr cadastral 52447, S- Marcu Gheorghita si Marcu Geta,

V-Drum acc

 

165166

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

0,01

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

412

Teren intravilan S=74065,

Vecinatati: N - drum acces si SC GABRON SRL (restaurant faleza), V= canal de deversare

ape menajere (i

 

166159

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

1.192.447,00

 

 

1.192.447,00

 

 

 

 

 

 

413

Teren intravilan str Popa Sapca,

S=61mp, cu vecinatati: N- str Popa Sapca. E- str Trecerea Dunarii. S- teren CFR, V- Bold

Maria.

 

166160

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

982,00

 

 

982,00

 

 

 

 

 

414

TEREN INTRAVILAN STR.BIBESCU VODA S = 225mp

166114

-

 

1,00

 

 

3.623,00

3.623,00

 

 

 

 

 

415

TEREN INTRAVILAN

STR.GHEORGHE DOJA S =

2400mp

166115

-

 

1,00

 

 

 

38.640,00

 

38.640,00

 

 

 

 

 

De reportat

180.757.259,03

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

28

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

180.757.259,03

 

416

TEREN INTRAVILAN,

ST=1223mp, Str. Dumitru

Buzdun, nr197

166170

-

 

1,00

 

 

 

21.304,00

 

21.304,00

 

 

 

 

 

417

TEREN INTRAVILAN,

ST=3200mp, Str. Dumitru

Buzdun, nr197

166171

-

 

1,00

 

 

 

55.744,00

 

55.744,00

 

 

 

 

 

418

TEREN INTRAVILAN, Str

BIBESCU VODA, Nr. 41,

-OCOLUL SILVIC, S=3757 mp

166058

-

 

1,00

 

 

 

60.488,00

 

60.488,00

 

 

 

 

 

 

419

Teren intravilan, str. Popa Sapca,

S=255mp, N-numar cadastral 50768; E-numar cadastral 51887 si cale acces; S-alee acces; V-

Pos

 

166154

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

4.106,00

 

 

4.106,00

 

 

 

 

 

420

TEREN NEPRODUCTIV ;T104; P 2/1; S = 70321mp

166116

-

 

1,00

 

 

167.364,00

167.364,00

 

 

 

 

 

421

TEREN NEPRODUCTIV ;T104; P 2/2; S =3744mp

166117

-

 

1,00

 

 

9.811,00

9.811,00

 

 

 

 

 

422

TEREN NEPRODUCTIV zona

rampa gunoi T183 S= 4451 mp

avind la N- nr.cadastral 50544

166129

-

 

1,00

 

 

 

10.593,00

 

10.593,00

 

 

 

 

 

423

TEREN POLICLINICA ADULTI

166044

-

 

1,00

 

 

71.194,00

71.194,00

 

 

 

 

 

424

Teren S=12.245mp; Str. Decebal, nr. 114

166158

-

 

1,00

 

 

197.145,00

197.145,00

 

 

 

 

 

425

TEREN S=1299mp,STR.MIHAIL

KOGALNICEANU nr.50A zona

piata

166138

-

 

1,00

 

 

 

20.914,00

 

20.914,00

 

 

 

 

 

426

TEREN SEDIU SPITAL 21100MP.

166043

-

 

1,00

 

 

338.100,00

338.100,00

 

 

 

 

 

427

TEREN SI CONSTRUCTIE

20mp,STR.C.A.ROSETTI,nr.24bi

s

166104

-

 

1,00

 

 

 

322,00

 

322,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                           181.714.344,03

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "DOMENIUL PUBLIC"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

29

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

181.714.344,03

 

428

TEREN SI CONSTRUCTII -

Liceul Tehnologic Danubius

166053

-

 

1,00

 

 

724.500,00

724.500,00

 

 

 

 

 

429

TEREN STR.GRIVITA ROSIE

nr.8, S= 47mp

166131

-

 

1,00

 

 

757,00

757,00

 

 

 

 

 

 

430

TEREN ZONA PORT TURISTIC

S= 672mp, vecini:N-teren CFR,E-nr.cadastral

50460;S-nr.cadastral 50461;V-nr

cadastral 51803

 

166130

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

10.819,00

 

 

10.819,00

 

 

 

 

 

431

TRAFO 160KW

211631100

2

-

 

1,00

 

 

1.941,00

1.941,00

 

 

 

 

 

432

TRAFO 160KW

211631100

1

-

 

1,00

 

 

1.941,00

1.941,00

 

 

 

 

 

433

TRAFO 160KW

211631100

3

-

 

1,00

 

 

1.941,00

1.941,00

 

 

 

 

 

434

W.C. GRADINITA NR.5

162036

-

 

1,00

 

 

12.194,00

12.194,00

 

 

 

 

 

435

W.C. PUBLIC ZONA PIETEI

AGROALIMENTARE A

ORASULUI CORABIA

1611012

-

 

1,00

 

 

 

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

436

W.C. SC.GEN.NR.3 CUZA VODA

162112

-

 

1,00

 

 

25.408,00

25.408,00

 

 

 

 

 

437

WC - INDEPENDENT - Liceul

Tehnologic Danubius

162032

-

 

1,00

 

 

18.629,00

18.629,00

 

 

 

 

 

438

WC. PUBLIC BAIA COMUNALA

1611001

-

 

1,00

 

 

18.918,00

18.918,00

 

 

 

 

 

439

WC. PUBLIC DIN TIRGUL DE SAPTAMINA CORABIA

1611004

-

 

1,00

 

 

46.454,00

46.454,00

 

 

 

 

 

440

WC. PUBLIC PARCUL ORASULUI CORABIA

1611002

-

 

1,00

 

 

8.618,00

8.618,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                           182.586.464,04

                 

Valoare totala                                                                                           182.586.464,04

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "PRIMARIE DOM. PRIVAT"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

1

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

0,00

 

1

4500HS30PICON HP 500+SPIT [

ASAMBLAT]

2120104

-

 

1,00

 

 

39.905,52

39.905,52

 

 

 

 

 

2

8k00000LAMA

2120102

-

 

1,00

 

 

19.532,70

19.532,70

 

 

 

 

 

3

APARTAMENT STR 1 MAI, NR,1,

BL. A1, SC.1, AP 6, S =46.39mp

168061

-

 

1,00

 

 

71.772,00

71.772,00

 

 

 

 

 

4

Apartament, Bl P5, Sc B, Et 1, Ap

7, Str CARosetti

168062

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

5

Arzator CLU tip 3 PT.CAZAN

DE 0,5 Cal

211732

-

 

1,00

 

 

20.158,60

20.158,60

 

 

 

 

 

6

Arzator CLU tip 3 pt cazan de 0.3

gcal

211731

-

 

1,00

 

 

18.825,80

18.825,80

 

 

 

 

 

7

BIROU

3110242

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

8

BIROU

31100121

-

 

1,00

 

 

1.439,00

1.439,00

 

 

 

 

 

9

BIROU

3110231

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

10

BIROU

3110221

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

11

BIROU WEBER

311003

-

 

1,00

 

 

1.198,00

1.198,00

 

 

 

 

 

12

BLOC P9, SC.A SI SC.B

161001

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

13

BLOC 16 - GARSONIERA

168042

-

 

1,00

 

 

29.922,00

29.922,00

 

 

 

 

 

14

BLOC 17AB - SC.1, Ap 3

168045

-

 

1,00

 

 

34.900,00

34.900,00

 

 

 

 

 

15

BLOC B5 -SC.2,Ap.7

168043

-

 

1,00

 

 

41.350,00

41.350,00

 

 

 

 

 

16

BLOC B9 - SC.1, Ap17

168044

-

 

1,00

 

 

41.350,00

41.350,00

 

 

 

 

 

17

BLOC C1 - 90 APARTAMENTE

168053

-

 

1,00

 

 

118.238,00

118.238,00

 

 

 

 

 

18

BLOC D2 - APARTAMENT

168050

-

 

1,00

 

 

35.400,00

35.400,00

 

 

 

 

 

19

BLOC D2 - SC.2, Ap.19

168049

-

 

1,00

 

 

35.400,00

35.400,00

 

 

 

 

 

20

BLOC D2 - SC.4,Ap.17

168048

-

 

1,00

 

 

35.400,00

35.400,00

 

 

 

 

 

21

BLOC F2 , SC. A -

APARTAMENT nr.2

168035

-

 

1,00

 

 

43.406,00

43.406,00

 

 

 

 

 

22

BLOC F2 , SC. A -

APARTAMENT nr.5

168036

-

 

1,00

 

 

43.406,00

43.406,00

 

 

 

 

 

23

BLOC F2 , SC. A -

APARTAMENT nr.6

168037

-

 

1,00

 

 

43.406,00

43.406,00

 

 

 

 

 

De reportat

675.009,67

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "PRIMARIE DOM. PRIVAT"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

2

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

675.009,67

 

24

BLOC P 9 - APARTAMENT

NR.3,SC.A,

168057

-

 

1,00

 

 

10.231,00

10.231,00

 

 

 

 

 

25

BLOC P5 - SC.B,Ap.10

168047

-

 

1,00

 

 

42.820,00

42.820,00

 

 

 

 

 

26

BUTELIE ARAGAZ

315006

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

27

CAMERA FOTO DSLR CANON

600D+18-55 IS II

315064

-

 

1,00

 

 

3.059,80

3.059,80

 

 

 

 

 

28

CARUSEL CU 6 CALUTI

2128001

-

 

1,00

 

 

3.040,05

3.040,05

 

 

 

 

 

29

CASA DE BANI

331004

-

 

1,00

 

 

1.500,00

1.500,00

 

 

 

 

 

30

CASA DE BANI

331003

-

 

1,00

 

 

1.500,00

1.500,00

 

 

 

 

 

31

CASA DE BANI

331001

-

 

1,00

 

 

1.500,00

1.500,00

 

 

 

 

 

32

CASA - STR. 1 MAI nr.29

168005

-

 

1,00

 

 

46.360,00

46.360,00

 

 

 

 

 

33

CASA - STR. CEREALELOR

nr.69

168016

-

 

1,00

 

 

13.159,00

13.159,00

 

 

 

 

 

34

CASA - STR. CEZAR BOLLIAC

nr.75

168012

-

 

1,00

 

 

60.426,00

60.426,00

 

 

 

 

 

35

CASA - STR. CUZA VODA nr.64

168011

-

 

1,00

 

 

48.564,00

48.564,00

 

 

 

 

 

36

CASA - STR. CUZA VODA nr.97

168008

-

 

1,00

 

 

21.573,00

21.573,00

 

 

 

 

 

37

CASA - STR. GRIVITA ROSIE

nr.10

168020

-

 

1,00

 

 

21.500,00

21.500,00

 

 

 

 

 

38

CASA - STR. TRECEREA

DUNARII nr.23

168018

-

 

1,00

 

 

31.415,00

31.415,00

 

 

 

 

 

39

CASA - STR. TUDOR

VLADIMIRESCU nr.53B

168015

-

 

1,00

 

 

55.203,00

55.203,00

 

 

 

 

 

40

CASA - STR. CEZAR BOLIAC

nr.27

168003

-

 

1,00

 

 

66.535,00

66.535,00

 

 

 

 

 

 

41

CASA STR.MIHAIL

KOGALNICEANU nr.50,St

=846mp,Sc=81mp,teren arabil

S=765mp.

 

168058

 

-

 

 

1,00

 

 

 

63.404,00

 

63.404,00

 

 

 

 

 

42

CAZAN INCALZIRE 350W

211734

-

 

1,00

 

 

18.658,39

18.658,39

 

 

 

 

 

De reportat

1.185.457,92

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "PRIMARIE DOM. PRIVAT"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

3

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

1.185.457,92

 

43

CENTRALA

TERMICA,,INSTALATIE DE

UTILIZARE GAZE NATURALE"

211735

-

 

1,00

 

 

64.844,23

64.844,23

 

 

 

 

 

44

CLADIRE C.A.ROSETII 42

CAMIN COPII

1611005

-

 

1,00

 

 

111.995,00

111.995,00

 

 

 

 

 

45

CLADIRE C.A.ROSETTI 56

BIBLIOTECA, SC=334mp

162113

-

 

1,00

 

 

391.981,00

391.981,00

 

 

 

 

 

 

46

CLADIRE FRATII GOLESTI 67

S=182,10mp, Teren=1369,90mp,

Vecinatati: E=Neacsu Maria, V=Ihnatiuc Gheorghe, Str. Fratii

Golesti,

 

1621132

 

-

 

 

1,00

 

 

 

207.752,00

 

207.752,00

 

 

 

 

 

47

CLADIRE PT.201

165004

-

 

1,00

 

 

97.308,00

97.308,00

 

 

 

 

 

48

CLADIRE PT.204

165005

-

 

1,00

 

 

97.308,00

97.308,00

 

 

 

 

 

49

CLADIRE 4 CAMERE -

STR.BIBESCU VODA nr.3

168056

-

 

1,00

 

 

60.636,00

60.636,00

 

 

 

 

 

50

CLADIRE S= 186mp STR.CUZA

VODA NR.93

161008

-

 

1,00

 

 

67.034,00

67.034,00

 

 

 

 

 

51

COMPLEX DE JOACA COD 105

168055

-

 

1,00

 

 

8.130,00

8.130,00

 

 

 

 

 

52

COMPUTER SERVER

321006

-

 

1,00

 

 

4.794,00

4.794,00

 

 

 

 

 

 

53

Constructie in suprafata de

57mp,situata pe teren intravilan, curti constructii, cvartalul 144, ST=331mp (teren liber 274mp,

con

 

1514002

 

-

 

 

1,00

 

 

 

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

54

CUPA 300mm-45mm

2120103

-

 

1,00

 

 

2.100,29

2.100,29

 

 

 

 

 

55

CUPA TR-45 CUPA

TRAPEZOIDALA 1200mm-45mm

2120105

-

 

1,00

 

 

3.990,56

3.990,56

 

 

 

 

 

56

DULAP METALIC

311011

-

 

1,00

 

 

0,10

0,10

 

 

 

 

 

57

DULAP METALIC

311012

-

 

1,00

 

 

0,20

0,20

 

 

 

 

 

58

GARAJ AUTO P.S.I.

1514001

-

 

1,00

 

 

122.176,00

122.176,00

 

 

 

 

 

59

INCARCATOR WOLAL 34

21242005

-

 

1,00

 

 

75.373,00

75.373,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                              2.500.880,31

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "PRIMARIE DOM. PRIVAT"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

4

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

2.500.880,31

 

60

INSTALATIE TERMICA

EXTERIOARA SPITAL

192001

-

 

1,00

 

 

15.702,00

15.702,00

 

 

 

 

 

61

INSTALATIE INCALZIRE GAZE

NATURALE, STR. CEZAR

BOLLIAC, NR.25

211737

-

 

1,00

 

 

86.578,45

86.578,45

 

 

 

 

 

62

INSTALATIE INCALZIRE

TERMICA PRIMARIE

1921010

-

 

1,00

 

 

88.197,00

88.197,00

 

 

 

 

 

63

INSTALATIE UTILIZARE GAZE

NATURALE - EVIDENTA

POPULATIEI

211736

-

 

1,00

 

 

35.700,00

35.700,00

 

 

 

 

 

64

INSTALATIE UTILIZARE GAZE

NATURALE, STR. CARPATI, NR.

105

211738

-

 

1,00

 

 

140.521,15

140.521,15

 

 

 

 

 

65

LAMA ZAPADA 2700 MM

CUKOROVA 880

2120107

-

 

1,00

 

 

14.500,15

14.500,15

 

 

 

 

 

66

LOCUINTA BL.1

161002

-

 

1,00

 

 

106.925,00

106.925,00

 

 

 

 

 

67

PARC DE JOACA PENTRU

COPII

34001

-

 

1,00

 

 

23.044,00

23.044,00

 

 

 

 

 

68

PARC DE JOACA PENTRU

COPII

34002

-

 

1,00

 

 

23.044,00

23.044,00

 

 

 

 

 

69

PUT PT.202

181004

-

 

1,00

 

 

4.300,00

4.300,00

 

 

 

 

 

70

PUT PT.204

181005

-

 

1,00

 

 

4.300,00

4.300,00

 

 

 

 

 

71

RAFTURI ARHIVA

311006

-

 

1,00

 

 

0,50

0,50

 

 

 

 

 

72

RETEHNOLOGIZARE RETELE

TERMICE PT1-PT4

192011

-

 

1,00

 

 

211.591,00

211.591,00

 

 

 

 

 

73

RETELE TERMICE 1

1921004

-

 

1,00

 

 

373.587,00

373.587,00

 

 

 

 

 

74

RETELE TERMICE 2

1921006

-

 

1,00

 

 

43.443,00

43.443,00

 

 

 

 

 

75

RETELE TERMICE 3

1921009

-

 

1,00

 

 

932.783,00

932.783,00

 

 

 

 

 

76

RETELE TERMICE PT.108, 109,

111

1921005

-

 

1,00

 

 

31.411,00

31.411,00

 

 

 

 

 

77

RETELE TERMICE PT.2

1921007

-

 

1,00

 

 

5.544,00

5.544,00

 

 

 

 

 

78

RETELE TERMICE ZONA 2B

1921008

-

 

1,00

 

 

15.000,00

15.000,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                              4.657.051,56

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "PRIMARIE DOM. PRIVAT"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

5

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

4.657.051,56

 

79

RETELE TERMICE CARAIMAN

1921003

-

 

1,00

 

 

9.728,00

9.728,00

 

 

 

 

 

80

RETELE TERMICE CENTRU

1921002

-

 

1,00

 

 

18.245,00

18.245,00

 

 

 

 

 

81

ROUTER CISCO 1811 -POLITIE

3210018

-

 

1,00

 

 

4.080,00

4.080,00

 

 

 

 

 

82

SERVER PH PROLIANT

ML350G6

324001

-

 

1,00

 

 

14.986,64

14.986,64

 

 

 

 

 

83

SISTEM DE ALARMA

ANTIEFRACTIE +

SUPRAVEGHERE VIDEO

335003

-

 

1,00

 

 

8.958,31

8.958,31

 

 

 

 

 

84

SISTEM DE ALARMARE

IMPOTRIVA EFRACTIEI

SC.GEN.NR.1

3350032

-

 

1,00

 

 

4.500,00

4.500,00

 

 

 

 

 

85

SISTEM DE SUPRAVEGHERE

VIDEO STRADAL

336001

-

 

1,00

 

 

72.143,20

72.143,20

 

 

 

 

 

86

TEREN - AGRICOL

SILISTIOARA;LOT 1;S = 5,33Ha

166091

-

 

1,00

 

 

126.854,00

126.854,00

 

 

 

 

 

87

TEREN - AGRICOL

SILISTIOARA;LOT 2;S = 0,75HA

166092

-

 

1,00

 

 

17.850,00

17.850,00

 

 

 

 

 

88

TEREN - AGRICOL

SILISTIOARA;LOT 3;S = 0,87HA

166093

-

 

1,00

 

 

20.706,00

20.706,00

 

 

 

 

 

89

TEREN - AGRICOL

SILISTIOARA;LOT 4;S = 1.15Ha

166094

-

 

1,00

 

 

27.370,00

27.370,00

 

 

 

 

 

90

TEREN - ARABIL ILINCA; T

166/4; P6/1;S = 105mp

166079

-

 

1,00

 

 

1.050,00

1.050,00

 

 

 

 

 

91

TEREN - ARABIL INTRAVILAN

STR.GHE.DOJA nr.21, S = 1270

mp

166085

-

 

1,00

 

 

20.447,00

20.447,00

 

 

 

 

 

92

TEREN - ARABIL

NEPRODUCTIV ;T 166/5;P 2; S =

7,66Ha

166083

-

 

1,00

 

 

182.308,00

182.308,00

 

 

 

 

 

93

TEREN - ARABIL

NEPRODUCTIV ;T 166/5;P 3; S =

5,06Ha

166084

-

 

1,00

 

 

120.428,00

120.428,00

 

 

 

 

 

De reportat

5.306.705,71

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "PRIMARIE DOM. PRIVAT"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

6

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

5.306.705,71

 

94

TEREN - ARABIL

NEPRODUCTIV ILINCA; T 166/5;

P 1; S = 1,54Ha

166082

-

 

1,00

 

 

36.652,00

36.652,00

 

 

 

 

 

95

TEREN - ARABIL

NEPRODUCTIV SILISTIOARA; T

182;P 1; S =6,10Ha

166078

-

 

1,00

 

 

145.180,00

145.180,00

 

 

 

 

 

96

TEREN - ARABIL

NEPRODUCTIV VIRTOP; T 243;

P 1; S = 1,75Ha

166081

-

 

1,00

 

 

41.650,00

41.650,00

 

 

 

 

 

97

TEREN - ARABIL SILISTIOARA:

T 184;P1;S = 2.55Ha

166071

-

 

1,00

 

 

85.231,75

85.231,75

 

 

 

 

 

98

TEREN - ARABIL TUDOR

VLADIMIRESCU; T 284;P 1;S =

6.66Ha

166072

-

 

1,00

 

 

158.508,00

158.508,00

 

 

 

 

 

99

TEREN - NEAGRICOL

STR.CUZA VODA nr.72A;S =

55.20mp

166086

-

 

1,00

 

 

889,00

889,00

 

 

 

 

 

100

TEREN - NEPRODUCTIV CELEIU: P1; S = 3,18Ha

166087

-

 

1,00

 

 

75.684,00

75.684,00

 

 

 

 

 

101

TEREN - NEPRODUCTIV CELEIU: P2; S =12,63Ha

166088

-

 

1,00

 

 

300.594,00

300.594,00

 

 

 

 

 

102

TEREN - NEPRODUCTIV CELEIU: P3; S =8,06Ha

166089

-

 

1,00

 

 

67.592,00

67.592,00

 

 

 

 

 

103

TEREN - NEPRODUCTIV CELEIU: P4; S =2,84Ha

166090

-

 

1,00

 

 

14.200,00

14.200,00

 

 

 

 

 

104

TEREN - NEPRODUCTIV

CORABIA:T104; P 1; S =

14,76Ha

166076

-

 

1,00

 

 

81.180,00

81.180,00

 

 

 

 

 

105

TEREN - NEPRODUCTIV-

ZONA PARC INDUSTRIAL; T

170; S = 10990mp

166096

-

 

1,00

 

 

26.156,00

26.156,00

 

 

 

 

 

106

TEREN - PASUNE + STUF ; T184;P1;S = 90,41Ha

166063

-

 

1,00

 

 

497.255,00

497.255,00

 

 

 

 

 

De reportat

6.837.477,46

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "PRIMARIE DOM. PRIVAT"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

7

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

6.837.477,46

 

107

TEREN - PASUNE CELEI: T10;P 1;S = 65.84Ha

166069

-

 

1,00

 

 

362.120,00

362.120,00

 

 

 

 

 

108

TEREN - PASUNE CELEI: T11/1; P 1;S = 14,39Ha

166068

-

 

1,00

 

 

79.145,00

79.145,00

 

 

 

 

 

109

TEREN - PASUNE CELEI: T18;P 1;S = 48,96Ha

166067

-

 

1,00

 

 

269.280,00

269.280,00

 

 

 

 

 

110

TEREN - PASUNE CELEI: T7;P 1;S = 11,88Ha

166075

-

 

1,00

 

 

118.350,55

118.350,55

 

 

 

 

 

111

TEREN - PASUNE CELEI: T8;P 1;S = 52.30Ha

166070

-

 

1,00

 

 

287.650,00

287.650,00

 

 

 

 

 

112

TEREN - PASUNE CORABIA VECHE: T 146; P 1; S = 25.03Ha

166077

-

 

1,00

 

 

280.007,20

280.007,20

 

 

 

 

 

113

TEREN - PASUNE TUDOR

VLADIMIRESCU; T 120;P1; S =

16,55Ha

166065

-

 

1,00

 

 

91.025,00

91.025,00

 

 

 

 

 

114

TEREN - PASUNE TUDOR

VLADIMIRESCU; T 120;P2; S =

25.16Ha

166066

-

 

1,00

 

 

138.380,00

138.380,00

 

 

 

 

 

115

TEREN - ARABIL STR.TRAIAN

nr.2bis;S = 3.28Ha

166074

-

 

1,00

 

 

78.064,00

78.064,00

 

 

 

 

 

116

TEREN 118870mp,Sola 92,T8,T92/1,T185

166113

-

 

1,00

 

 

1.913.807,00

1.913.807,00

 

 

 

 

 

117

TEREN 12780mp,SOLA 170,P.1

166107

-

 

1,00

 

 

205.758,00

205.758,00

 

 

 

 

 

118

TEREN -ARABIL ILINCA T166/4; P1/1, S=03,4095Ha

166080

-

 

1,00

 

 

81.146,00

81.146,00

 

 

 

 

 

119

TEREN ARABIL T147, P2, S=1,72Ha

166064

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

120

Teren extravilan, S=34959mp,

situat in T184 P4, categoria de

folosinta Neproductiv

166173

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

121

Teren extravilan, S=58051mp,

situat in T184 P4, categoria de

folosinta Neproductiv

166172

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            10.742.210,24

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "PRIMARIE DOM. PRIVAT"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

8

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

10.742.210,24

 

122

TEREN FORESTIER ZONA

ESTT de BAZIN CHESON S =

5,43Ha

166111

-

 

1,00

 

 

27.150,00

27.150,00

 

 

 

 

 

123

TEREN FORESTIER ZONA FALEZA S = 6,35Ha

166112

-

 

1,00

 

 

31.750,00

31.750,00

 

 

 

 

 

124

TEREN FORESTIER ZONA

VEST de BAZIN CHESON S =

6.07Ha

166110

-

 

1,00

 

 

30.350,00

30.350,00

 

 

 

 

 

 

125

Teren intravilan situat in T104,

S= 1275mp, cu vecinatati: N

-domeniul public, E- numar cadastral 2047, S- domeniul

public, V -

 

166162

 

-

 

 

1,00

 

 

 

20.528,00

 

20.528,00

 

 

 

 

 

126

TEREN INTRAVILAN CT3

S=275mp(suprafata construita =

275mp,situata in cvartalul 80)

166125

-

 

1,00

 

 

4.428,00

4.428,00

 

 

 

 

 

127

TEREN INTRAVILAN CT4

S=264mp(suprafata construita =

264mp,situata in cvartalul 64)

166126

-

 

1,00

 

 

4.250,00

4.250,00

 

 

 

 

 

128

TEREN INTRAVILAN S=

7200mp,T.135/1,P.3 - ZONA

TABACARIEI

166109

-

 

1,00

 

 

115.920,00

115.920,00

 

 

 

 

 

129

TEREN INTRAVILAN

S=687mp,situat in

T104/1,categoria de folosinta Np.

166127

-

 

1,00

 

 

11.061,00

11.061,00

 

 

 

 

 

130

TEREN INTRAVILAN

STR.FLOREA GEARA NR.24,s =

154mp

166153

-

 

1,00

 

 

2.479,00

2.479,00

 

 

 

 

 

 

131

Teren intravilan, curti constructii,

cvartalul 144, ST=331mp (teren

liber 274mp, constructii 57mp).

Vecinatati: N-str. Fundatura

 

166168

 

-

 

 

1,00

 

 

 

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

De reportat

10.990.126,25

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "PRIMARIE DOM. PRIVAT"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

9

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

10.990.126,25

 

 

132

Teren intravilan, str. Dunarii, nr

24B, S= 261mp, cu vecinatati: N- str Dunarii (DN54), E- UAT Corabia, S- numar cadastral

1426,

 

166161

 

-

 

 

1,00

 

 

 

4.202,00

 

4.202,00

 

 

 

 

 

 

133

TEREN NEPORODUCTIV S =

36818mp situat in sola 186,parcela 19,invecinat astfel: la E-drum acces statie pompare

cheson,la V- UAT C

 

166148

 

-

 

 

1,00

 

 

 

592.770,00

 

592.770,00

 

 

 

 

 

134

TEREN NEPRODUCTIV 189213

mp,SOLA 147,extravilan

166098

-

 

1,00

 

 

450.327,00

450.327,00

 

 

 

 

 

 

135

TEREN NEPRODUCTIV S =

13522mp situat in sola 186,parcela 21,invecinat astfel: la E - drum acces statie de pompare

cheson, la V -

 

166149

 

-

 

 

1,00

 

 

 

217.704,00

 

217.704,00

 

 

 

 

 

 

136

TEREN NEPRODUCTIV S =

3307mp situat in CORABIA

,invecinat astfel: la E-cimitir urban CORABIA VECHE,la V-DE,la

N-terenuri proprie

 

166145

 

-

 

 

1,00

 

 

 

53.243,00

 

53.243,00

 

 

 

 

 

 

137

TEREN NEPRODUCTIV S =

33429mp, situat in sola186/1, parcela 23, invecinat astfel: E- padure proprietate UAT oras

Corabia, V- dr

 

166146

 

-

 

 

1,00

 

 

 

706.339,00

 

706.339,00

 

 

 

 

 

 

138

TEREN NEPRODUCTIV S =

56240mp situat in sola 186,parcela 20,invecinat astfel:la E-parcela 21,la V-UAT CORABIA,

la N- UAT CORABIA

 

166147

 

-

 

 

1,00

 

 

 

905.464,00

 

905.464,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            13.920.175,25

                 

 

Unitatea: Orasul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "PRIMARIE DOM. PRIVAT"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

10

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantitati

 

 

Pret unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferente

 

Valoarea

Diferente

 

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Faptice

 

Minus

Plus

Minus

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Report

13.920.175,25

 

139

Teren neproductiv situat in

cvartalul CV194, suprafata

S10=9974mp

166186

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

140

Teren neproductiv situat in

cvartalul CV194, suprafata

S9=35546mp

166185

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

141

Teren neproductiv situat in tarlaua

T184, parcela P2, suprafata

S2=392948mp

166180

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

142

Teren neproductiv situat in tarlaua

T184, parcela P5, suprafata

S5=37643mp

166181

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

143

Teren neproductiv situat in tarlaua

T184, parcela P6, suprafata

S6=14718mp

166182

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

144

Teren neproductiv situat in tarlaua

T184, parcela P7, suprafata

S7=79973mp

166183

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

145

Teren neproductiv situat in tarlaua

T184, parcela P8, suprafata

S8=3989mp

166184

-

 

1,00

 

 

0,01

0,01

 

 

 

 

 

146

TEREN NEPRODUCTIV- ZONA

FALEZA(taluz faleza), S=

20010mp

166134

-

 

1,00

 

 

47.624,00

47.624,00

 

 

 

 

 

147

TEREN NEPRODUCTIV,

TARLAUA NR. 93/5, PARCELA

NR.1, S=5.8833HA

166073

-

 

1,00

 

 

123.760,00

123.760,00

 

 

 

 

 

 

148

TEREN S=1264mp, SOLA

166(zona societatii agricole

,,DUNAREA''la est de terenul in

suprafata de768mp.)

 

166142

 

-

 

 

1,00

 

 

 

20.350,00

 

20.350,00

 

 

 

 

 

149

Teren S=395mp; Str. CA Rosetti, zona bl. 8ap

166155

-

 

1,00

 

 

6.360,00

6.360,00

 

 

 

 

 

De reportat                                                                                                                                            14.118.269,32

                 

 

Unitatea: Orașul Corabia

Lista de inventariere

Data: 31.12.2020

Gestiunea: "PRIMARIE DOM. PRIVAT"

Pagina

Magazia: Toate magaziile mag. de mijloace fixe

11

 

Nr. crt.

 

Denumirea bunurilor inventariate

 

Codul sau nr. de inv.

 

U.M.

Cantități

 

 

Preț unitar

Valoarea contabila

 

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

 

Diferențe

 

Valoarea

Diferențe

 

Valoarea

Motivul

(cod)

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Report

 

 

 

 

 

 

 

 

14.118.269,32

 

 

 

 

 

150

TEREN S=50mp,STR.MIHAIL KOGALNICEANU nr.50B

166139

-

 

1,00

 

 

 

805,00

805,00

 

 

 

 

 

 

151

TEREN S=7216mp,SOLA

166(zona societatii agricole

,,DUNAREA''linga teren SC.98

 

166141

 

-

 

 

1,00

 

 

 

 

116.178,00

 

116.178,00

 

 

 

 

 

 

BBB SRL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

TEREN SILISTIOARA S = 1,0561

ha la N de cimitirul Silistioara

166121

-

 

1,00

 

 

 

170.032,00

170.032,00

 

 

 

 

 

153

TEREN SILISTIOARA S = 1,6728 ha SOLA 180/4

166120

-

 

1,00

 

 

 

269.321,00

269.321,00

 

 

 

 

 

154

TEREN SILISTIOARA S = 1,7825ha SOLA 180/4

166119

-

 

1,00

 

 

 

286.983,00

286.983,00

 

 

 

 

 

155

TEREN SILISTIOARA S = 2,5487 ha SOLA 180/5

166122

-

 

1,00

 

 

 

410.341,00

410.341,00

 

 

 

 

 

156

TEREN SILISTIOARA S =

5767mp

166118

-

 

1,00

 

 

 

92.849,00

92.849,00

 

 

 

 

 

157

TEREN SRT.CUZA VODA NR.93, S= 509mp

166135

-

 

1,00

 

 

 

8.195,00

8.195,00

 

 

 

 

 

158

TEREN3520mp,SOLA 170, P.2/1

166108

-

 

1,00

 

 

 

56.672,00

56.672,00

 

 

 

 

 

159

VIDEO PROIECTOR EPSON

3150071

-

 

1,00

 

 

 

3.050,00

3.050,00

 

 

 

 

 

160

WB93R-5 BULDOEXCAVATOR SERIE FS1365

2120101

-

 

1,00

 

 

 

230.306,04

230.306,04

 

 

 

 

 

 

De reportat

 

 

 

 

 

 

 

 

15.763.001,36

 

 

 

 

 

Valoare totala     15.763.001,36

 

 

IX.Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale

Orașul Corabia, județul Olt, realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității.
Orașul Corabia, județul Olt, acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității administrativ - teritoriale.
Orașul Corabia, județul Olt poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a orașului Corabia, județul Olt:I. Principalele organizații neguvernamentale.
Asociații și fundații care își desfășoară activitatea în orașul Corabia:

 • Asociația Club Kiwanis Corabia;
 • Asociația Sportiva Școlară Danubius Corabia;
 • Asociația Prietenii Naturii;
 • Asociația Viața Are Prioritate;
 • Asociația Clubul Sportiv Almar Sport Corabia;
 • Asociația Creștin Medicală și Ajutor Umanitar Emanuel;
 • Asociația De Sprijin A Copiilor și Tinerilor Cu Dizabilități;
 • Asociația Cnai Cuza Corabia;
 • Asociația Grup De Acțiune Locala Ecoleg Olt-Dunăre;
 • Asociația Lunca Dunării Corabia;
 • Asociația Arlechino Zâmbet și Viață;
 • Fundația Acțiunea Ecologică Română Filiala Olt;
 • Asociația Educat;
 • Asociația Misiunea Creștină Adunarea Penticostală;
 • Asociația Handicapaților Somatici Din Romania Centrul De Recuperare și Reintegrare Sociala Filiala Olt;
 • Asociația Sportivă Școlară Colegiul Cuza Corabia;
 • Asociația De Instruire și Educație Coral;
 • Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”;
 • Asociația pentru Educații Nonformale „D`accord”;
 • Asociația ,,Prietenii Pescarilor Olteni”;

II. Principalele partide politice care își desfășoară activitatea pe raza orașului Corabia:

 1. Partidul Social Democrat (PSD);
 2. Partidul Național Liberal (PNL);
 3. Alianța USR-PLUS;
 4. Partidul Mișcarea Populară (PMP);
 5. Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE);
 6. Partidul Pro România.

III.  Principalele organizații sindicale :

Principalelor organizații sindicale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a orașului Corabia, județul Olt:

 • Sindicatul din Administrația Publică Olt CONSILIUM;
 • Sindicatul AJFP Olt;
 • Sindicatul Sanitas Corabia;
 • Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual;
 • Sindicatul Polițiștilor Pro Lex;
 • Sindicatul Liber al Învățământului Dunărean;
 • Sindicatul Liber Învățământ Zonal

IV.  Cultele religioase :

Denumirea lăcașelor aparținând cultelor religioase care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a orașului Corabia, județul Olt:

 1. Bisericile creștin - ortodoxe
  • Catedrala Treime;
  • Biserica Dumitru;
  • Biserica Spiridon;
  • Biserica Ierarh Nicolae;
  • Biserica Ioan Botezătorul;
  • Biserica Nicolae;
  • Biserica Mucenic Dimitrie;
  • Biserica Adormirea Maicii Domnului;

2. Biserica Adventistă de ziua a VII-a;

3. Biserica Penticostală.

X.Participare publică

Populația din orașul Corabia, județul Olt, este consultată și participă la dezbaterea problemelor de interes local astfel:

 • prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;
 • prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere și/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz;
 • prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;
 • prin participarea la ședințele consiliului local;
 • prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului.

În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
Referendumul local se poate organiza în satul și localitățile componente ale orașului ori numai în unele dintre

Sari la conținut